Studia chemiczne

Informacja o kierunkach

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy oferuje możliwość podjęcia studiów chemicznych pierwszego stopnia na dwóch kierunkach o profilu praktycznym:

– Kierunek Chemia Stosowana studia inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne – NOWOŚĆ!

– Kierunek Chemia studia licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne (specjalności: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemiioraz Chemia studia licencjackie niestacjonarne (specjalność Chemia Stosowana).

Studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach AT, poznają również problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo – badawczych i analitycznych. To propozycja dla ambitnych młodych ludzi, którzy chcą studiować z pasją i zdobyć atrakcyjny zawód.

Poza przedmiotami chemicznymi studenci uczestniczą w zajęciach z matematyki, fizyki i informatyki w zakresie ułatwiającym zrozumienie i przyswojenie sobie poznawanej dziedziny wiedzy. Studenci mogą korzystać z szerokiej oferty kursów fakultatywnych, dzięki którym podnoszą kwalifikacje oraz zwiększają swoją atrakcyjność na rynku pracy. Dodatkowo wykłady z przedmiotów humanistycznych mają na celu poszerzenie ogólnego wykształcenia absolwentów. W procesie kształcenia szczególny nacisk został położony na podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego z uwzględnieniem języka branżowego, co jest niezbędne przy rozwijającej się międzynarodowej współpracy naukowej oraz wymianie studentów w ramach programów unijnych.

Kierunek Chemia Stosowana to studia inżynierskie skierowane do ambitnych absolwentów liceów i techników, którzy są zainteresowani naukami ścisłymi i zdobyciem praktycznego zawodu. Program studiów przygotowany został w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie sektora przemysłowego na specjalistów, którzy potrafią połączyć wiedzę chemiczną i inżynieryjno-techniczną. Ukończone studia I stopnia są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Chemia lub kierunkach pokrewnych. Dla absolwentów Chemii Stosowanej z tytułem inżyniera AT w Tarnowie przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna trwających 3 semestry.

Studia licencjackie na kierunku Chemia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym przez sześć semestrów. Mają one na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu chemii, przygotowującej do wyzwań stawianych przez stale dynamicznie zmieniający się rynek pracy bądź dalszej nauki na różnego rodzaju studiach II stopnia. Dla absolwentów Chemii z tytułem licencjata AT w Tarnowie przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna trwających 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończący kierunek Chemia z tytułem licencjata, mają szansę zdobycia dodatkowych dwóch tytułów – inżyniera i magistra.


Chemia Stosowana

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku Chemia Stosowana dają możliwość realizowania swoich pasji, rozwijania zainteresowań naukowych oraz zdobycia dobrego zawodu, poszukiwanego na rynku pracy. Studia obejmują 3380 godzin zajęć w ciągu siedmiu semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym oraz przygotowaniem pracy inżynierskiej. Ponieważ chemia przemysłowa to przede wszystkim praktyka, zajęcia praktyczne w formie laboratoriów i ćwiczeń obejmują ponad połowę wszystkich zajęć.

W programie studiów problematyka chemiczna została podzielona na blok podstawowy (chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna i chemia środowiska) oraz na blok przedmiotów kierunkowych (obejmujący analityczne metody instrumentalne, technologię i inżynierię chemiczną, chemię i technologię polimerów a także biotechnologię przemysłową). Tym samym student zostaje przygotowany do podjęcia aktualnych wyzwań stojących przed nowoczesnym przemysłem chemicznym. Program studiów zawiera także 6 miesięcy praktyk, które realizowane są w wybranym przez studenta zakładzie pracy (przemysłowym, analitycznym, badawczym). Pozwala to na zastosowanie zdobywanej wiedzy w praktyce, a niejednokrotnie jest okazją do nawiązania pierwszych kontaktów z potencjalnym pracodawcą.

Studia na kierunku Chemia Stosowana dają możliwość zatrudnienia w przemyśle chemicznym, w laboratoriach analitycznych oraz laboratoriach kontroli jakości. Szeroki przekrój tematyki chemicznej zawartej w programie studiów oraz obszerne praktyki znacznie poszerzają możliwości podjęcia pracy po studiach. Absolwenci zainteresowani kontynuowaniem nauki mogą skorzystać z oferty studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna w AT w Tarnowie.

Wróć do góry