Pedagogika – profil praktyczny (czterosemestralne studia stacjonarne i niestacjonarne)

Charakterystyka kierunku

Charakterystyka absolwenta i cele kształcenia

Absolwent kierunku pedagogika dysponuje pogłębioną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie pedagogiki, psychologii, socjalizacji, wychowania i nauczania. Ma wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; o podstawach ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennej praktyce edukacyjnej, dostosować spersonalizowane sposoby nauczania – uczenia się, uwzględniając zróżnicowanie kulturowe dzieci, specyficzne potrzeby i możliwości grupy, jak i poszczególnych uczniów, wykorzystuje wiedzę ucznia w kreatywnych sytuacjach edukacyjnych.

Posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania potrzeb, możliwości, uzdolnień każdego dziecka, a także planowania, realizacji dedykowanych programów kształcenia i wychowania. Przystosowuje istniejące lub opracowuje nowe metody i narzędzia badania ucznia i jego środowiska społecznego formułując i rozwiązując w ten sposób nietypowe problemy edukacyjne. Posiada umiejętności w zakresie zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych i potrafi je zastosować w pracy zawodowej pedagoga.

Potrafi kierować pracą zespołu, podejmuje w nim wiodącą rolę. W przypadku problemów edukacyjnych jest gotów do zasięgania opinii ekspertów (psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza) i rodziców. Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, projektowania działań na rzecz rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości pracy tych instytucji.

Warunki przyjęcia na studia

Proponowane studia przeznaczone są dla absolwentów kierunku pedagogika wszystkich specjalności (studiów licencjackich) oraz dla absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym nadającym uprawnienia nauczycielskie.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do pełnienia obowiązków w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych oraz placówkach kultury i zakładach pracy na stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego. Są również przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju poradniach (m.in. rodzinnych, wychowawczych, specjalistycznych), organizacjach, stowarzyszeniach, administracji państwowej i samorządowej. Są przygotowani do pracy pedagogicznej w placówkach podległych nadzorowi Ministerstwa Edukacji i Nauki (m.in. w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych) w zależności od posiadanego przez kandydata przygotowania pedagogicznego (uzyskanego na studiach licencjackich) i kwalifikacji merytorycznych w odpowiednim zakresie, wskazanym w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a także w charakterze asystenta rodziny, wychowawcy, pedagoga.

Stanowiska pracy: pedagog szkolny, wychowawca w świetlicach młodzieżowych, nauczyciel pedagog w przedszkolach i szkołach podstawowych (wymagane przygotowanie kierunkowe i pedagogiczne), nauczyciel wychowawca w świetlicach szkolnych i internacie (wymagane przygotowanie pedagogiczne), asystent rodziny.

Możliwości kontynuacji kształcenia

Absolwent kierunku pedagogika jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych oraz w ramach kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w Szkołach Doktorskich.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku pedagogika zostały ustalone Uchwałą nr 49/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia magisterskie, profil praktyczny – od roku akademickiego 2021/2022.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 49/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 2021 roku.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się

Proces weryfikacji efektów uczenia się na kierunku pedagogika jest adekwatny do założeń ewaluacji wewnętrznej Uczelni, realizowanych przez system kontroli wewnętrznej i odbywa się na etapach realizacji i zaliczenia wszystkich zajęć, praktyk zawodowych, semestrów, kolejnych lat studiów, złożenia pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego. Zakładane efekty uczenia się są weryfikowane poprzez ocenianie: aktywności studenta na zajęciach, prac etapowych, zaliczeń i egzaminów, pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego, praktyk zawodowych. Szczegóły weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się, wykaz kryteriów zaliczenia zajęć zawierają poszczególne sylabusy, a każdy prowadzący zajęcia ma obowiązek prezentacji tych kryteriów studentom podczas pierwszych zajęć. Weryfikacja efektów uczenia się dotyczy wszystkich zakładanych efektów uczenia się, które student ma obowiązek osiągnąć na zaplanowanych formach zajęć, w tym praktykach zawodowych oraz w czasie złożenia i obrony pracy dyplomowej.

Szczegółowe metody weryfikacji efektów uczenia się zostały zaprezentowane w sylabusach zajęć.

Inne szczególne cechy programu i kształcenia na kierunku

Kadra: naukowcy i praktycy (nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, psychoterapeuci, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek interwencji kryzysowej). Nowoczesne, aktywizujące metody dydaktyczne (warsztaty umiejętności interpersonalnych, coaching, case study, projekty edukacyjne).

Studia prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci kierunku mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową, uczestnicząc w:

  • pracach Studenckiego Koła Naukowego PAIDEA,
  • programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+),
  • praktykach organizowanych w różnorodnych placówkach edukacyjnych,
  • działaniach samorządu studenckiego.
Wróć do góry