Program studiów na kierunku Język francuski dla potrzeb zawodowych przewiduje pracę dyplomową. Szczegółowe zasady przygotowania, złożenia i oceny pracy dyplomowej jak również dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i jego przebiegu ustala Regulamin studiów Akademii Tarnowskiej.

W ramach specjalności Język francuski w logistyce proponuje się studentom do wyboru jedno z dwóch seminariów dyplomowych:

  1. Seminarium dyplomowe: język specjalistyczny w biznesie
  2. Seminarium dyplomowe: kultura w przedsiębiorstwie

Redagując pracę dyplomową w zakresie Seminarium dyplomowego: język specjalistyczny w biznesie, studenci podejmują różnorodne zagadnienia z dziedziny komunikacji w świecie biznesu z zastosowaniem adekwatnej terminologii związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.

W ramach Seminarium dyplomowego: kultura w przedsiębiorstwie studenci redagują prace dyplomowe, których tematyka dotyczy badań różnych aspektów kultury organizacyjnej i jej pochodnych językowych oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw i otoczenia.

Oba zaproponowane studentom seminaria dają studentom możliwość doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

Wróć do góry