Charakterystyka kierunku i specjalności

Kierunek: Filologia, specjalność: Filologia germańska
FILOLOGIA GERMAŃSKA: Język niemiecki z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych (studia stacjonarne)

FILOLOGIA GERMAŃSKA: Język niemiecki dla potrzeb zawodowych (studia niestacjonarne)

Celem studiów jest osiągnięcie wysokiej obcojęzycznej kompetencji komunikacyjnej i kulturowej niemieckiego obszaru językowego. Absolwenci filologii germańskiej legitymują się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiadają zgodną ze standardami kultury docelowej zdolność komunikowania w języku niemieckim, realizowania skutecznych strategii komunikacyjnych i stosowania odpowiednich technik komunikacji interpersonalnej. Znają obyczaje i kulturę krajów niemieckojęzycznych. Potrafią samodzielnie analizować zjawiska w sferze języka, kultury i literatury, wyszukiwać, rozumieć i przetwarzać oraz tworzyć pisemne i ustne komunikaty. Posiadają umiejętność krytycznego myślenia, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

W ramach oferowanej specjalizacji język niemiecki w biznesie studenci zdobywają solidną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie języka niemieckiego biznesu, specjalistycznego języka niemieckiego z zakresu prawa i administracji, komunikacji językowej w biurze. Wspomniane techniki tłumaczeniowe student ma możliwość  doskonalić w niezwykle realistycznych warunkach. Zajęcia Przedsiębiorstwo w praktyce – firma symulacyjna prowadzone są bowiem w nowoczesnej pracowni symulacyjnej.

Po pierwszym semestrze studenci studiów stacjonarnych mają możliwość wyboru drugiego języka obcego.

Zdobyte podczas studiów kompetencje interdyscyplinarne umożliwiają absolwentom podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego i stanowią na rynku pracy istotny atut. Dotyczy to m.in.:

  • sektora handlu i usług (np. praca w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w liniach lotniczych, w branży turystycznej),
  • biur promocji i współpracy regionalnej i zagranicznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • administracji lokalnej i państwowej,
  • redakcji informacyjnych mediów masowych oraz agencji prasowych, agencji artystycznych,  reklamowych, public relations i promocyjnych,
  • placówek upowszechniania informacji i kultury (instytuty kultury, fundacje, muzea, biblioteki),  a także wszelkiego rodzaju instytucji i organizacji działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.

Sześciosemestralne studia licencjackie na specjalności filologia germańska prowadzone są trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Dzięki zawartym porozumieniom studenci mają w ramach programu Erasmus+ możliwość wyjazdu do Austrii (PH Wien) i Niemiec (FHF Königs Wusterhausen), aby przez okres jednego semestru uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych na wiedeńskiej uczelni  lub odbyć praktykę zawodową na uczelni i w urzędzie skarbowym w Niemczech.
Absolwenci PWSZ zainteresowani zdobyciem pełnego wykształcenia akademickiego mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na wyższych uczelniach akademickich.

Wróć do góry