Kierunek: FILOLOGIA ANGIELSKA

Efekty uczenia się dla filologii angielskiej – 2023/ 2024

Efekty uczenia się dla filologii – 2022/ 2023

Efekty uczenia się dla filologii – 2021/ 2022

poziom kształcenia: studia I stopnia
profil kształcenia: profil praktyczny
tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
tryb: studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia zawodowe pierwszego stopnia,  na kierunku filologia angielska profil praktyczny,  są to studia licencjackie, które łączą wiedzę filologiczną z potrzebami współczesnego rynku pracy, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym środowiska lokalnego.

Celem studiów I stopnia na kierunku filologia angielska jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu filologa języka angielskiego, posiadającego szeroką wiedzę z zakresu filologii angielskiej i legitymującego się bardzo dobrą znajomością tego języka w mowie i piśmie (poziom C1 ESOKJ). Takie połączenie umiejętności językowych z wiedzą o krajach angielskiego obszaru językowego stanowi obecnie kapitał dający absolwentowi szerokie możliwości zatrudnienia.
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta kierunku Filologia angielska do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w tej samej lub innej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra. Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego, absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach i firmach wymagających obsługi klienta w języku angielskim, instytucjach kultury, mediach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, korporacjach, a także w sektorze turystycznym. Po ukończeniu studiów magisterskich i spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, student może podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego. Absolwent może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Absolwent kierunku filologia angielska nabywa kompetencje w zakresie:
WIEDZY:
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie:
– specyfiki funkcjonowania języka angielskiego,
– literatury i kultury krajów anglojęzycznych,
– terminologii fachowej związanej z wybraną specjalnością,
– strategii tłumaczeniowych.
UMIEJĘTNOŚCI:
Absolwent:
– wykazuje się funkcjonalną znajomością języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
– potrafi prowadzić badania aplikacyjne w odniesieniu do otoczenia biznesowego lub kulturotwórczego wykorzystując znajomość języka angielskiego oraz wiedzę z zakresu literaturoznawstwa lub kulturo/realioznawstwa angielskiego obszaru językowego,
– redaguje teksty użytkowe o różnym stopniu złożoności w języku angielskim,
– czyta teksty w języku angielskim i potrafi przekazywać innym treści w nich zawarte,
– porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych w języku angielskim z uwzględnieniem właściwego rejestru języka,
– wyraża złożone sądy i opinie, broni własnego stanowiska w dyskusji,
– posługuje się technologią informacyjną,
– dba o własny rozwój zawodowy poprzez współpracę i interakcje z otoczeniem,
– potrafi gromadzić, przetwarzać, przekazywać informacje,
– potrafi współdziałać w zespole przyjmując w nim różne role.
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
Absolwent:
– jest gotowy odpowiedzialnie wypełniać zobowiązania zawodowe zgodnie z przyjętymi zasadami, dbając o etos zawodu,
– wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków,
– wykazuje postawę samokształceniową w obszarze języków, w tym języków specjalistycznych,
– jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy oraz do odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Tytuł zawodowy absolwenta: Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Profil praktyczny na filologii angielskiej studia stacjonarne oferuje kształcenie specjalizacji dostosowanych do potrzeb rynku takich jak:

EDYCJA I SKŁAD TEKSTU

Kształcenie w zakresie:

 • Edycja tekstu (Word)
 • Skład tekstu (Adobe InDesign)
 • Skład tekstu z ilustracjami (Adobe Photoshop)
 • Podstawy typografii – funkcje tekstu
 • Redakcja i korekta tekstu
 • Arkusz kalkulacyjny (Excel)
 • Podstawy tworzenia stron internetowych
 • Analiza i redakcja tekstów promocyjnych

Absolwent specjalności edycja i skład tekstu przygotowany jest do pracy w zawodzie asystenta ds. korekty technicznej tekstów w języku polskim i angielskim, a także w zawodzie edytora, który zajmuje się opracowaniem przygotowywanych do druku publikacji w tych językach, tworzy krótkie teksty wykorzystywane w reklamie, teksty na blogi, do mediów społecznościowych oraz na strony WWW. Wiedza i umiejętności z zakresu obsługi programów komputerowych, w tym specjalistycznych programów do edycji i składu tekstu, tworzenia i edycji grafiki, komputerowej obróbki zdjęć oraz programów do tworzenia stron internetowych, w połączeniu z bardzo dobrą znajomością języka ojczystego i języka angielskiego, pozwala absolwentowi tej specjalizacji znaleźć pracę w wydawnictwach i redakcjach czasopism ukierunkowanych na współpracę międzynarodową, w reklamie oraz w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi.

TŁUMACZENIA

Kształcenie w zakresie:

 • Język angielski w turystyce i kulturze
 • Analiza tekstów ekonomiczno-prawniczych
 • Podstawy edytorstwa
 • Podstawy warsztatu tłumacza
 • Tłumaczenia specjalistyczne
 • Tłumaczenia tekstów prasowych
 • Tłumaczenia tekstów użytkowych
 • Wstęp do tłumaczenia audiowizualnego

Absolwent specjalności tłumaczenia zna językoznawcze oraz kulturowe aspekty przekładu i komunikacji interkulturowej, a także słownictwo specjalistyczne. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu teorii przekładu i przetłumaczyć różne rodzaje tekstów dobierając właściwe narzędzia tłumaczeniowe. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w charakterze tłumacza lub asystenta tłumacza (wykonującego tłumaczenia pod nadzorem doświadczonego tłumacza) w biurach tłumaczeń lub innych instytucjach zorientowanych na współpracę międzynarodową. W instytucjach działających na forum międzynarodowym tłumacze są obecnie postrzegani jako specjaliści w dziedzinie skutecznej komunikacji międzykulturowej, dlatego absolwent specjalności tłumaczenia może z powodzeniem wykorzystać w pracy zawodowej wiedzę językoznawczo-kulturoznawczą nabytą w trakcie studiów.

MEDIACJA JĘZYKOWA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Kształcenie w zakresie:

 • Język angielski w turystyce i kulturze
 • Komunikacja ustna w biznesie
 • Mediacja językowa w biznesie – słownictwo specjalistyczne
 • Technologia informacyjna w praktyce zawodowej
 • Analiza tekstów biznesowo-ekonomicznych
 • Tłumaczenia tekstów biznesowo-ekonomicznych
 • Korespondencja biznesowa

Absolwent specjalności mediacja językowa w biznesie i administracji jest językowo przygotowany do pracy w obsłudze klienta zagranicznego w podmiotach prowadzących działalność na rynku międzynarodowym oraz krajowym, w urzędach administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, które wymagają zarówno biegłej znajomości języka angielskiego jak i orientacji w problematyce międzykulturowej. Specjalność jest adresowana do studentów, dla których priorytetem jest kontakt z ludźmi i praca na stanowiskach, gdzie do podstawowych kompetencji należą zdolność do pośredniczenia w prowadzeniu efektywnej komunikacji w języku polskim i angielskim oraz wsparcie kadry kierowniczej w kontaktach z partnerem zagranicznym. Mediator językowy to zawód przyszłości, łączący ludzi różnych kultur i języków w celu osiągnięcia konkretnego profesjonalnego efektu.

Profil praktyczny na studiach niestacjonarnych oferuje kształcenie w ramach specjalizacji:

MEDIACJA JĘZYKOWA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Kształcenie w zakresie:

 • Język angielski w turystyce i kulturze
 • Komunikacja ustna w biznesie
 • Mediacja językowa w biznesie – słownictwo specjalistyczne
 • Technologia informacyjna w praktyce zawodowej
 • Analiza tekstów biznesowo-ekonomicznych
 • Tłumaczenia tekstów biznesowo-ekonomicznych
 • Korespondencja biznesowa

Absolwent specjalności mediacja językowa w biznesie i administracji jest językowo przygotowany do pracy w obsłudze klienta zagranicznego w podmiotach prowadzących działalność na rynku międzynarodowym oraz krajowym, w urzędach administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, które wymagają zarówno biegłej znajomości języka angielskiego jak i orientacji w problematyce międzykulturowej. Specjalność jest adresowana do studentów, dla których priorytetem jest kontakt z ludźmi i praca na stanowiskach, gdzie do podstawowych kompetencji należą zdolność do pośredniczenia w prowadzeniu efektywnej komunikacji w języku polskim i angielskim oraz wsparcie kadry kierowniczej w kontaktach z partnerem zagranicznym. Mediator językowy to zawód przyszłości, łączący ludzi różnych kultur i języków w celu osiągnięcia konkretnego profesjonalnego efektu.

TŁUMACZENIA

Kształcenie w zakresie:

 • Język angielski w turystyce i kulturze
 • Analiza tekstów ekonomiczno-prawniczych
 • Podstawy edytorstwa
 • Podstawy warsztatu tłumacza
 • Tłumaczenia tekstów prasowych
 • Tłumaczenia tekstów użytkowych

Absolwent specjalności tłumaczenia zna językoznawcze oraz kulturowe aspekty przekładu i komunikacji interkulturowej, a także słownictwo specjalistyczne. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu teorii przekładu i przetłumaczyć różne rodzaje tekstów dobierając właściwe narzędzia tłumaczeniowe. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w charakterze tłumacza lub asystenta tłumacza (wykonującego tłumaczenia pod nadzorem doświadczonego tłumacza) w biurach tłumaczeń lub innych instytucjach zorientowanych na współpracę międzynarodową. W instytucjach działających na forum międzynarodowym tłumacze są obecnie postrzegani jako specjaliści w dziedzinie skutecznej komunikacji międzykulturowej, dlatego absolwent specjalności tłumaczenia może z powodzeniem wykorzystać w pracy zawodowej wiedzę językoznawczo-kulturoznawczą nabytą w trakcie studiów.

Studia stacjonarne

Studia zawodowe na kierunku  filologia angielskastudia stacjonarne, pozwalają bardzo dobrze opanować język angielski, tak pisany jak i mówiony. Absolwenci tego typu studiów zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności są przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej  w charakterze tłumacza, edytora tekstu lub asystenta językowego w biurze, w urzędach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach, w instytucjach turystycznych, w instytucjach kultury, w biurach tłumaczeń, w wydawnictwach oraz  innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury angielskiego obszaru językowego. Zdobywana przez studentów wiedza, umiejętności praktyczne  i kompetencje społeczne są  weryfikowane i ugruntowywane  podczas praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach, urzędach i instytucjach na terenie Tarnowa i regionu.

Studia niestacjonarne

Studia zawodowe na kierunku  Filologia angielska , studia niestacjonarne, pozwalają bardzo dobrze opanować język angielski, tak pisany jak i mówiony. Absolwenci tego typu studiów zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności są przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej  w charakterze tłumacza lub asystenta językowego w biurze, w urzędach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach, w instytucjach turystycznych, w instytucjach kultury, w biurach tłumaczeń, oraz  innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury angielskiego obszaru językowego.

 

Wróć do góry