Kierunek: FILOLOGIA ANGIELSKA

poziom kształcenia: studia I stopnia
profil kształcenia: profil praktyczny
tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
tryb: studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia zawodowe pierwszego stopnia,  na kierunku Filologia Angielska profil praktyczny,  są to studia licencjackie, które łączą wiedzę filologiczną z potrzebami współczesnego rynku pracy, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym środowiska lokalnego.

Profil praktyczny na filologii angielskiej studia stacjonarne oferuje kształcenie specjalizacji dostosowanych do potrzeb rynku takich jak:

EDYCJA I SKŁAD TEKSTU

Kształcenie w zakresie:

 • Edycja tekstu (Word)
 • Skład tekstu (Adobe InDesign)
 • Skład tekstu z ilustracjami (Adobe Photoshop)
 • Podstawy typografii
 • Redakcja i korekta tekstu
 • Arkusz kalkulacyjny (Excel)
 • Podstawy tworzenia stron internetowych
 • Analiza i redakcja tekstów promocyjnych

TŁUMACZENIA

Kształcenie w zakresie:

 • Język angielski w turystyce i kulturze
 • Komunikacja językowa w praktyce zawodowej
 • Wstęp do tłumaczeń
 • Podstawy warsztatu tłumacza
 • Komputer jako narzędzie w tłumaczeniach
 • Tłumaczenia tekstów z prasy anglojęzycznej
 • Tłumaczenia tekstów użytkowych
 • Analiza tekstów ekonomiczno-prawniczych

MEDIACJA JĘZYKOWA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Kształcenie w zakresie:

 • Język angielski w turystyce i kulturze
 • Komunikacja językowa w praktyce zawodowej
 • Technologia informacyjna w praktyce zawodowej
 • Analiza tekstów biznesowo-ekonomicznych
 • Tłumaczenia tekstów biznesowo-ekonomicznych
 • Pisanie tekstów użytkowych

Profil praktyczny na studiach niestacjonarnych oferuje kształcenie w ramach specjalizacji:

MEDIACJA JĘZYKOWA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Kształcenie w zakresie:

 • Język angielski w turystyce i kulturze
 • Komunikacja językowa w praktyce zawodowej
 • Technologia informacyjna w praktyce zawodowej
 • Analiza tekstów użytkowych
 • Tłumaczenia tekstów użytkowych

TŁUMACZENIA

Kształcenie w zakresie:

 • Język angielski w turystyce i kulturze
 • Komunikacja językowa w praktyce zawodowej
 • Wstęp do tłumaczeń
 • Podstawy warsztatu tłumacza
 • Komputer jako narzędzie w tłumaczeniach
 • Tłumaczenia tekstów z prasy anglojęzycznej
 • Tłumaczenia tekstów użytkowych
 • Analiza tekstów ekonomiczno-prawniczych

 

Studia stacjonarne

Studia zawodowe na kierunku  Filologia angielskastudia stacjonarne, pozwalają bardzo dobrze opanować język angielski, tak pisany jak i mówiony. Absolwenci tego typu studiów zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności są przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej  w charakterze tłumacza, edytora tekstu lub asystenta językowego w biurze, w urzędach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach, w instytucjach turystycznych, w instytucjach kultury, w biurach tłumaczeń, w wydawnictwach oraz  innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury angielskiego obszaru językowego. Zdobywana przez studentów wiedza, umiejętności praktyczne  i kompetencje społeczne są  weryfikowane i ugruntowywane  podczas praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach, urzędach i instytucjach na terenie Tarnowa i regionu.

Studia niestacjonarne

Studia zawodowe na kierunku  Filologia angielska , studia niestacjonarne, pozwalają bardzo dobrze opanować język angielski, tak pisany jak i mówiony. Absolwenci tego typu studiów zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności są przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej  w charakterze tłumacza lub asystenta językowego w biurze, w urzędach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach, w instytucjach turystycznych, w instytucjach kultury, w biurach tłumaczeń, oraz  innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury angielskiego obszaru językowego.

Efekty uczenia się dla filologii – 2021

Efekty uczenia się dla filologii – 2022

Efekty uczenia się dla filologii angielskiej – 2023

Wróć do góry