W związku ze zmianą przepisów, 1 stycznia 2023 r. uległa zmianie wysokość progu dochodowego, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne. Obecnie wynosi ona 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Co to oznacza?

Po pierwsze:

studenci, którzy do dnia 31 grudnia 2022 r. ubiegali się o stypendium socjalne i otrzymali decyzję odmowną z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, a których dochód mieścił się w przedziale od 1051 zł do 1294 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie, mają możliwość ponownego ubiegania się o wyżej wymienione świadczenie na nowych zasadach.

W tym celu należy złożyć:
1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
2. Wypełniony wzór Nr 19 zawierający poniższą treść: „Oświadczam, że skład osobowy mojej rodziny oraz sytuacja materialna nie uległy zmianie od momentu złożenia wniosku w pierwszym semestrze roku ak. 2022/2023, do chwili obecnej.”
3. W przypadku wystąpienia zmian w składzie rodziny lub sytuacji materialnej, konieczne jest złożenie wniosku aktualizacyjnego – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Po drugie:

studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego po raz pierwszy, składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na dotychczasowych zasadach. Wszystkie informacje oraz wzory załączników dostępne są na stronie internetowej Uczelni w zakładce Dział Pomocy Materialnej – stypendium socjalne.

Po trzecie:

Wnioski będzie można złożyć w dniach: 13 do 17 luty 2023 r. w Dziale Pomocy Materialnej w godz. 11-13, umieszczając dokumentację w urnie znajdującej się przy wejściu do Działu, lub wysyłając na adres Uczelni: ANS w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, z dopiskiem Dział Pomocy Materialnej.

Wróć do góry