Trwa rekrutacja na I rok studiów
Rozpoczęła się rekrutacja na I rok studiów w tarnowskiej PWSZ. W tym roku na kandydatów czeka 1659 miejsc na studiach stacjonarnych (dziennych – bezpłatnych) i 540 na studiach niestacjonarnych (zaocznych – płatnych). Uproszczono została również procedura rekrutacyjna. Wystarczy jedynie zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, podać niezbędne dane, wydrukować podanie, podpisać je i wraz z dwoma załącznikami (kserokopia dowodu osobistego i kserokopia dowodu uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne) złożyć w Punkcie Rejestracji Kandydatów (A032, budynek główny) lub przesłać pocztą listem poleconym. Dopiero w drugim etapie, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, kandydat musi dostarczyć na Uczelnię oryginał świadectwa dojrzałości, 4 barwne fotografie oraz zaświadczenie lekarskie i inne, ewentualnie wymagane na poszczególnych kierunkach, dokumenty.

Obecność kandydata jest wymagana dopiero przy odbiorze legitymacji studenckiej i indeksu, wcześniej niezbędne dokumenty można przesłać pocztą listem poleconym lub złożyć je mogą inne osoby, jedynie w przypadku gdy wpisu na studia dokonuje za kandydata inna osoba – musi ona posiadać pisemne upoważnienie. Uwaga – kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne muszą pamiętać o wymogu osobistego stawienia się na egzaminie sprawnościowym oraz złożenia zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do tegoż egzaminu.

Zastosowane rozwiązania obniżają koszty jakie kandydaci ponoszą w trakcie rekrutacji oraz są idealnym rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą pojawić się w trakcie rekrutacji w Tarnowie (np. ze względu na wyjazd zagraniczny).

Rekrutacja potrwa do 16 lipca włącznie. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych kierunków i specjalności oraz procesu rekrutacji uzyskać można w dziale: Rekrutacja.

Wróć do góry