PWSZ w Tarnowie stara się o stypendia dla studentów kierunków technicznych i matematycznych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” – Tytuł projektu systemowego realizowanego przez MNiSW „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”.

Realizacja projektu to nie tylko stypendia dla studentów kierunków technicznych i ścisłych w wysokości 1000 PLN x 9 miesięcy x 3 lata, to również programy wyrównawcze dla studentów pierwszego roku kształcących się na specjalności/kierunku zamawianym – matematyka, a także inne formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na specjalnościach/kierunkach zamawianych (np. dodatkowe zajęcia dydaktyczne, współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże, praktyki studenckie), lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, prowadzenie zajęć dydaktycznych przez profesorów wizytujących w uczelniach ( i inne formy umiędzynarodowienia kształcenia), umożliwienie studentom niepełnosprawnym pełnego korzystania z oferty edukacyjnej, wsparcie innowacyjnych metod i form kształcenia).

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie starania o kształcenie zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyła możliwość złożenia przez Uczelnię wniosku na kształcenie zamawiane na kierunkach: matematyka (specjalność matematyka z informatyką, matematyka finansowa), elektrotechnika (specjalność układy sterowania i systemy pomiarowe).

Wróć do góry