Pielęgniarstwo – studia pomostowe
Zawarta została umowa ramowa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie w sprawie ustalenia warunków prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, które rozpoczną się w roku 2008, w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.2 PO KL (Program Operacyjny – Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013) „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”.

Umowa umożliwia przejście do kolejnego etapu, w którym w drodze negocjacji, przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, uzgodnione zostaną szczegółowe warunki dofinansowania studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo.

Środki przeznaczone na realizację studiów pomostowych będą uruchomione po wydaniu decyzji o dofinansowaniu projektu systemowego przez Ministra Zdrowia, zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL na lata 2007-2013 oraz właściwymi procedurami zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Wróć do góry