Projekt KLEKSS oceniony pozytywnie przez MNiSW
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie stara się o dofinansowanie dużego projektu rozwojowego uczelni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Projekt rozwojowy uczelni „KLEKSS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły” nastawiony jest na wsparcie trzech płaszczyzn działalności uczelni. Pierwsza to zwiększenie liczby studentów i absolwentów kierunków technicznych i matematycznych poprzez: uruchamianie zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii, realizowanie warsztatów technicznych rozwijających zainteresowania inżynierskie, uruchamianie różnych rodzajów kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla studentów i absolwentów kierunków technicznych. Druga płaszczyzna to wzmocnienie współpracy z pracodawcami i lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez uruchomienie kilkumiesięcznych programów stażowych dla studentów i absolwentów uczelni oraz wzmocnienie działalności uczelnianego biura karier (dodatkowe szkolenia, warsztaty, doradztwo indywidualne). Trzecia z płaszczyzn – to wsparcie nauki języków obcych, szczególnie „branżowych” poprzez realizację kursów językowych w formach e-learningowych.

Proponowany przez tarnowską PWSZ projekt „KLEKSS”, którego budżet skalkulowany jest na kwotę powyżej 7 milionów złotych, uzyskał wymaganą do dofinansowania liczbę punktów. Niemniej jednak, ze względu na wyczerpanie środków finansowych – w tej edycji konkursu – nie otrzymał dofinansowania. Projekt zostanie złożony do drugiej edycji konkursu, który – jak wynika z informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia br.

Wróć do góry