Informacje o wynikach rekrutacji wrześniowej i zapisach na studia
Zgodnie z decyzją Rektora prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego termin składania podań w rekrutacji dodatkowej tzw. wrześniowej został przedłużony do dnia 17 września br. Wyniki rekrutacji będziemy podawać w najszybszym możliwym terminie, po zakończeniu prac przez komisje rekrutacyjne.

Obecnie podajemy listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunki: chemia, matematyka, ochrona środowiska, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia romańska, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, administracja publiczna, ekonomia oraz wyniki egzaminu wstępnego z języka angielskiego dla kandydatów posiadających tzw. starą maturę.

Informacje o wynikach rekrutacji >>>

Przypominamy jednocześnie, że kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2008/2009 muszą w terminie od 22 do 26 września 2008 r. zapisać się na studia. Zapisu należy dokonać osobiście lub poprzez osobę posiadającą pisemne upoważnienie (formularz upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej Uczelni w dziale Rekrutacja). Przy zapisie należy uzupełnić następujące dokumenty:

1) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz – jeśli jest wymagane do konkursu świadectw – także świadectwo ukończenia szkoły,
2) cztery barwne fotografie o wymiarach 37 x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
3) dowód wpłaty 18 zł za studenckie ubezpieczenie NNW (wpłaty należy dokonać na konto Uczelni nr: 93 1240 4748 1111 0000 4881 0575 lub w kasie – p. A015),
4) zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku. Kandydaci nie posiadający zaświadczenia, skierowania na badania lekarskie otrzymają przy zapisie.

Dodatkowo:
NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA: oryginały lub uwierzytelnione kserokopie książeczek zdrowia z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo (uwaga, Uczelnia nie wydaje skierowań na badania tego typu, należy również wziąć pod uwagę czas wykonywania badania) oraz oświadczenie o umiejętności pływania,
NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA STUDIA NIESTACJONARNE: kandydaci, którzy ukończyli Medyczne Studium Zawodowe – oryginał dyplomu ukończenia tego Studium,
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO: oryginały lub uwierzytelnione kserokopie książeczek zdrowia z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo (uwaga, Uczelnia nie wydaje skierowań na badania tego typu, należy również wziąć pod uwagę czas wykonywania badania), zaświadczenie o wykonaniu szczepienia WZW typu B,
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE: dyplom ukończenia liceum medycznego, studium medycznego lub innej, równoważnej średniej szkoły pielęgniarskiej – dający uprawnienia do podjęcia studiów wyższych oraz świadectwo pracy lub zaświadczenie wydane przez zakład pracy, dokumentujące co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki.

Podany powyżej termin zapisów czyli od 22 do 26 września 2008 r. obowiązuje również kandydatów, którzy zostali przyjęci w wyniku odwołań i próśb lub którym przywrócono termin dokonania zapisu na studia.

Wróć do góry