Siedem osób weszło w skład powołanej właśnie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Utworzenie nowego ciała to efekt wejścia w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Dokument, zwany Ustawą 2.0, nałożył obowiązek powołania Rad Uczelni na wszystkie szkoły wyższe w Polsce.

Zgodnie ze stosowną uchwałą Senatu PWSZ w Tarnowie, Radę Uczelni tworzy siedem osób: trzech przedstawicieli reprezentujących wspólnotę Uczelni, trzech przedstawicieli spoza wspólnoty Uczelni oraz Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.

Senat do składu Rady Uczelni PWSZ w Tarnowie powołał: dr hab. Agnieszkę Jankowicz-Szymańską, prof. PWSZ, mgr Katarzynę Michalik, dr. hab. Piotra Dobosza, prof. PWSZ, mgr. Krzysztofa Głomba, mgr. Roberta Pacanę, mgr. Roberta Tomasiewicza i Oliwię Drogoś.

Zgodnie z zapisami Ustawy 2.0 do zadań Rady Uczelni należą m.in.:

  • opiniowanie projektu strategii uczelni;
  • opiniowanie projektu statutu;
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  • monitorowanie zarządzania uczelnią;
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.2.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:

  • opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
  • zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  • zatwierdza sprawozdanie finansowe

Dodajmy, że kadencja pierwszej Rady Uczelni potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie Rady Uczelni PWSZ w Tarnowie

dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. PWSZ – doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie.

mgr Katarzyna Michalik – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktorantka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, od 2018 roku pełni funkcję Kwestora PWSZ w Tarnowie

dr hab. Piotr Dobosz, prof. PWSZ – autor ponad dwustu publikacji naukowych z dziedziny prawa i administracji, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Naukowego, członek PAN

mgr Krzysztof Głomb – absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, europejski ekspert w zakresie cyfryzacji sektora publicznego, założyciel i prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, obecnie jest zastępcą dyrektora ds strategii Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach

mgr Robert Pacana – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, menedżer, członek zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów.

mgr Robert Tomasiewiczabsolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, programista, automatyk, członek wielu organizacji biznesowych, twórca i założyciel oraz Prezes Zarządu spółki ELPLC od 2003 roku.

Oliwia Drogoś – Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie, studentka III roku Administracji międzynarodowej i unijnej oraz II roku Pracy socjalnej w PWSZ w Tarnowie.

Wróć do góry