Zapraszamy studentów kierunku Elektrotechnika i całego Wydziału Politechnicznego do udziału w spotkaniu pt. Projektowanie systemów nadzoru i wizualizacji (SCADA) na przykładzie oprogramowania CitectSCADA.  To już ostatnie z całego cyklu spotkań Pracodawców/Praktyków ze studentami. Tym razem naszym gościem będzie specjalista z firmy Schneider Electric, który przedstawi środowisko pracy, architekturę i możliwości systemu CitectSCADA.  Pokażemy sposób projektowania wizualizacji, konfigurowania komunikacji z urządzeniami I/O (driver), tworzenia obrazów synoptycznych, tworzenia stron graficznych (układ stron i nawigacja, strony typu PopUp, obiekty animowane i statyczne). W dalszej części spotkania studenci zapoznają się z wizualizacją stanu zmiennych, wykorzystaniem kontrolek ActiveX, szablonami elementów graficznych i elementów bibliotecznych (w tym edycja i tworzenie własnych elementów bibliotecznych, wykorzystywanie i tworzenie obiektów Genie) i konfiguracją systemu alarmów. Student zdobędzie kompetencje i wiedzę w zakresie celu i miejsc stosowania systemów typu SCADA, struktur sieciowych i możliwości oferowanych przez systemy typu SCADA, konfiguracji i tworzenia aplikacji wizualizacyjnej, oraz połączenia ze sterownikiem PLC.

Kiedy i gdzie?
17.01.2022r. godz. 13:45-15:15 (2 godz. lekcyjne) MS Teams

Zapraszamy!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Wróć do góry