Czas na zimową rekrutację na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Co ważne, podobnie jak przed rokiem, dotyczy ona jednak tylko jednego kierunku – studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna. Konieczność przeprowadzenia zimowego naboru wynika ze specyfiki studiów na tym kierunku. Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 13 lutego. Odbędzie się na normalnych zasadach z wykorzystaniem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Zapisy dla kandydatów przyjętych odbędą się w dniach od 16 do 18 lutego.

Technologia chemiczna to kierunek studiów dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich jak: Chemia, Inżyniera materiałowa lub pokrewnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończący kierunek Chemia z tytułem licencjata, dostaną szansę zdobycia aż dwóch tytułów – inżyniera i magistra.

Studia na kierunku Technologia chemiczna trwają 3 lub 4 semestry – w zależności od ukończonych studiów I stopnia. Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata, rozpoczęły się już w październiku i potrwają 4 semestry. Dla posiadających tytuł inżyniera, studia rozpoczną się w lutym i potrwają 3 semestry. To właśnie inżynierowie będą mogli rekrutować się w naborze zimowym.

– Program studiów na kierunku Technologia chemiczna skonstruowany jest w oparciu o nowoczesne formy kształcenia łączące multimedialne wykłady teoretyczne z praktycznym zdobywaniem wiedzy w ramach zajęć laboratoryjnych, podczas których studenci mogą rozwijać umiejętności eksperymentatorskie, realizować własne pomysły i projekty – mówi dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Politechnicznego.

 

– Studenci uczestniczą również w zajęciach rozwijających zdolności pozwalające na założenie własnej firmy, przedsięwzięcia biznesowego. Doskonalą posługiwanie się językami obcymi w ramach lektoratów, w tym słownictwo specjalistyczne, poznają uwarunkowania prawne dotyczące opracowania i wdrażania nowych technologii, a także posługiwanie się nowoczesnymi technikami informatycznymi, dzięki czemu mogą sprostać wyzwaniom współczesnej Europy i świata, który ulega coraz szybszym przeobrażeniom – wyjaśnia dr Paulina Bednarz, Prodziekan WP.

 

Program studiów na kierunku Technologia chemiczna umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach bardzo wielu dziedzin, w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Studenci samodzielnie dokonują wyboru własnej ścieżki kształcenia w oparciu o moduły obieralne obejmujące m.in. następujące specjalności:

 • Analiza klasyczna,

 • Analiza instrumentalna,

 • Technologia produktów leczniczych,

 • Technologia produktów kosmetycznych,

 • Przetwórstwo polimerów,

 • Technologia odnawialnych źródeł energii i gospodarka odpadami,

 • Chemia spożywcza,

 • Biomateriały i bioinżynieria,

 • Procesy korozji i degradacji materiałów

 • Technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych,

 • Metody obliczeniowe i symulacyjne w praktyce inżynierskiej,

 • Technologia materiałów organicznych

Podczas studiów studenci odbywają praktykę zawodową w zakładzie przemysłowym, laboratorium chemicznym albo w jednostce naukowo-badawczej, podczas której mogą zweryfikować nabytą wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na ten oraz inne kierunki z oferty dydaktycznej PWSZ dostępne są na stronie dla kandydatów – kandydat.pwsztar.edu.pl. Informacji udzielają także pracownicy Biura Promocji pod nr tel. 14 631 66 66, mejlowo – rekrutacja@pwsztar.edu.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wróć do góry