Już niebawem, 1 października, po długiej przerwie na kampusie pojawią się studenci i wykładowcy. Wszyscy cieszą się z faktu, że znów Uczelnia zacznie tętnić życiem. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2021/2022.

 • Zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego roku oraz dla studentów wyższych roczników rozpoczną się w siedzibie Uczelni zgodnie z harmonogramem zajęć od 1 października 2021 r. Termin rozpoczęcia zajęć dla kierunków kosmetologia i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zostanie podany niezwłocznie po jego ustaleniu. Prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.
 • Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 8 października 2021 r.
 • Legitymacje studenckie, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne do 14 października 2021 r.
 •  Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w Uczelni.
 • Dopuszcza się prowadzenie wykładów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
  odległość, gdy grupa wykładowa jest liczna, a zajęcia nie obejmują zdobywania przez studentów umiejętności praktycznych. Decyzję o zgodzie podejmuje Dziekan Wydziału po uzgodnieniu z Prorektorem ds. Studenckich i Dydaktyki.
 • Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z rozkładem zajęć oraz z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe.
 •  Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie innej niż wykłady (np. ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne, warsztatowe i inne) będą prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury Uczelni umożliwiającej kształtowanie umiejętności w warunkach zbliżonych do przyszłej aktywności zawodowej absolwenta.
 • Kształcenie odbywa się w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 • Wszelkie informacje, komunikaty, zarządzenia dotyczące organizacji zajęć i spraw studenckich zamieszczane będą na stronie internetowej Uczelni. Proszę o monitorowanie ogłoszeń.
 • Prowadzący zajęcia oraz studenci w trakcie zajęć na terenie Uczelni są zobowiązani do
  przestrzegania wszystkich aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników i studentów we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, biura itp.) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk.
 •  W trosce o zdrowie oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 uczestnicy zajęć dydaktycznych winni zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki.
 • Osoby wchodzące do budynków Uczelni zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz do
  przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • W przypadku ograniczenia kształcenia stacjonarnego w PWSZ w Tarnowie spowodowanym względami epidemicznymi, formy i organizacja kształcenia zostaną uregulowane odrębnymi przepisami. Wszelkie decyzje władz PWSZ w Tarnowie w zakresie funkcjonowania Uczelni w zbliżającym się roku akademickim 2021/2022 powodowane są i będą troską o zdrowie społeczności akademickiej, a także wysoką jakość kształcenia.
Wróć do góry