Natalia Kałucka, Aleksandra Kałucka i Marcin Dzieński to trójka studentów, którzy skorzystają ze wsparcia III edycji programu Narodowej Reprezentacji Akademickiej. Program NRA nie tylko umożliwia studentom równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej, ale również zapewnia indywidualne, dodatkowe zajęcia dydaktyczne. Dotacja dla naszej Uczelni na zrealizowanie projektu wynosi 59 400 zł.

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidualny dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowa Reprezentacja Akademicka

Wróć do góry