Wraz z Tarnowskim Centrum Dialogu zapraszamy na konferencję i warsztaty „Od JA do MY. Społeczności, wspólnotowość, kolektywizm”. 5 marca w Auli im. Jana Szczepanika porozmawiamy o budowaniu społeczności, realizowaniu wspólnych projektów i o tym, że razem jesteśmy silniejsi! Spotykamy się z Joanną Erbel, Mają Starakiewicz, Aleksandrą Muzińską i posłuchamy o sposobach skupiania ludzi wokół celów i wartości oraz o pomysłach na skuteczne działania kolektywne. Wydarzenie objęła patronatem Rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT.

Program:

10.00 – rozpoczęcie;

10.15 – „Duma z tego, co nadejdzie. Jak budować przyszłość w oparciu o lokalne zasoby i tożsamości” – dr Joanna Erbel, CoopTech Hub;

11.10 – „Robienie rzeczy razem” – dr Maja Starakiewicz, ASP Kraków, Akademia Tarnowska;

12.00 – „Władza w rękach społeczności” – Aleksandra Muzińska, Fundusz dla Odmiany;

12.45 – podsumowanie;

14.00 – „Jak robić rzeczy razem? Metody pracy projektowej dla nieco zagubionych i ogólnie zdezorganizowanych” – warsztaty dr Mai Starakiewicz;

14.00 – „Organizowanie społeczności – od czego zacząć?” – warsztat Aleksandry Muzińskiej.


Dr Joanna Erbel – socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowanie miejskiej odporności. Dyrektorka ds. Protopii CoopTech Hub, członkini Zarządu PLZ Spółdzielni. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni MOST. Członkini Rady Fundacji Rynku Najmu. Autorka książek: „Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej” (2020), „Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze” (2022) oraz powieści foresightowej – „Jak Henryk zdobył władzę” (2023). Współpracowniczka Fundacji A/typika, działającej na rzecz neuroróżnorodności.

„Duma z tego, co nadejdzie. Jak budować przyszłość w oparciu o lokalne zasoby i tożsamości”

To, co uważaliśmy za stałe ramy dla rozwoju naszych miast, zostało gruntownie zmienione przez pandemię COVID i następujące po niej wydarzenia o globalnym wpływie. Jeszcze do niedawna mogliśmy żyć w przekonaniu, że wszyscy gramy w jedną globalną grę, w której wygrają tylko ci, którzy odrzucą lokalne tożsamości oraz zdadzą egzamin z bycia częścią europejskiej społeczności czy obywatelami i obywatelkami świata.

W takim świecie, żeby osiągnąć sukces, należałoby wyrugować wszystko co lokalne, rdzenne, związane z pozamiejskim pochodzeniem. Wszystkie te cechy były traktowane jako ucieleśnienie zestawów wad. Dotyczyło to zarówno jednostek, jak i miast, starających się dopasować do wizji globalnej metropolii, pojawiającej pod różnych hasłami takimi jak „smart city”.

Tymczasem okazuje się, że kolejne kryzysy pokazują nam, przede wszystkim, siłę leżącą w dobrym wykorzystaniu lokalnych zasobów. To na nich budowaliśmy sieci społecznego wsparcia w pierwszych falach pandemii COVID, a następnie, kiedy trzeba ugościć, ubrać, nakarmić i znaleźć miejsca pracy milionom osób uchodzących przed atakiem Rosji na Ukrainę.  Co więcej, otwarcie się rynku na pracę zdalną sprawiło, że wyjazd do metropolii przestał być oczywistą ścieżką kariery. Coraz większe znaczenie ma troska o jakość życia, możliwość wpływu na to co nadejdzie. A także prawo do tego, żeby budować przyszłość kolejnych pokoleń na własnych warunkach.

Jak to robić, żeby wzmacniać lokalny patriotyzm? Jak może wyglądać alternatywa dla zglobalizowanego świata? Jak budować gospodarkę w oparciu o lokalną tożsamość? – o tym posłuchacie Państwo podczas wykładu!


Dr Maja Starakiewicz – projektantka, ilustratorka, wykładowczyni w ASP w Krakowie i Akademii Tarnowskiej. Autorka książki „Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce”. Interesuje się strategiami narracji wizualnej i artystycznym potencjałem gier wideo. Członkini Grupy Roboczej, interdyscyplinarnego zespołu eksperckiego działającego w obszarze projektowania oraz nowych technologii.

„Robienie rzeczy razem”

Współdziałanie pozwala nam pracować skuteczniej, uczyć się szybciej, a dodatkowo pomaga nam uniknąć poczucia wypalenia i samotności. Zbudowanie dobrze funkcjonującego zespołu jest jednak wyzwaniem, a utrzymanie harmonijnego „układu sił” pomiędzy wieloma osobami wymaga planowania i ewaluacji. Maja Starakiewicz, projektantka i członkini Grupy Roboczej przedstawi case studies projektów Grupy oraz innych zespołów. Opowie o mieliznach, ścianach, których czasami nie da się przebić i o przyjemności ze zrealizowania pomysłu, który w pierwotnych założeniach wyglądał zupełnie inaczej.


Aleksandra Muzińska – fundatorka i członkini zarządu Funduszu dla Odmiany, aktywistka LGBT+. Jej pasją są narracje i strategie dla budowania akceptacji i praw osób LGBT+ w Polsce. Zajmuje się również budowaniem społeczności i mobilizowaniem większości do wspierania swoich mniejszości. Trenerka, prowadzi szkolenia i spotkania dot. sytuacji osób LGBT+ i życzliwego sojusznictwa.

„Władza w rękach społeczności”

Fundusz dla Odmiany to partycypacyjny fundusz mikrograntowy dla osób indywidualnych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, które wspierają osoby LGBT+ w lokalnych społecznościach (zwłaszcza w małych miastach i na wsi). Poza pieniędzmi Fundusz organizuje szkolenia, konsultacje i kursy edukacyjno-rozwojowe.

Praca Funduszu bazuje na for­mule par­ty­cy­pa­cyj­nej. Ozna­cza to, że decy­zje o przy­zna­niu gran­tów podej­mowane są wspól­nie z orga­ni­za­cjami i gru­pami, które zgło­siły swoje pro­jekty. Ważna jest dla nas przej­rzy­stość pro­cesu i oka­zja do wza­jem­nego ucze­nia się, inspi­ro­wa­nia, pozna­wa­nia sie­bie i swo­ich per­spek­tyw. Ufamy, że to osoby i grupy z lokalnych społeczności, które poszukują wsparcia wie­dzą naj­le­piej, jakie dzia­ła­nia są im potrzebne. Widzimy w tej meto­dzie wielką szansę do zawią­zy­wa­nia się wspól­not i budo­wa­nia spo­łecz­no­ści. Decyzja o przekazaniu komuś pieniędzy to wielka władza. Grantodawcy niechętnie się nią dzielą. My zaś wierzymy, że nie da się walczyć o równość dla naszej społeczności bez włączenia jej w decyzję. 


WARSZTATY

„Jak robić rzeczy razem? Metody pracy projektowej dla nieco zagubionych i ogólnie zdezorganizowanych” – dr Maja Starakiewicz

Warsztat będzie praktycznym rozwinięciem wykładu. Spróbujemy opracować prototypy projektów (aktywności biznesowej, kulturalnej, towarzyskiej) i porozmawiamy o tym, jakie narzędzia mogą być przydatne, by zrealizować własne założenia. Podczas warsztatu zostaną przedstawione narzędzia pomagające w definiowaniu potrzeb, planowaniu pracy oraz służące do wyciąganiu wniosków z własnych sukcesów i porażek. Materiały do zajęć zapewnia organizator. Czas trwania: 3h. Limit osób: 15

„Organizowanie społeczności – od czego zacząć?” – Aleksandra Muzińska

Kiedy marzy nam się działania wspólnie z innymi osobami, mamy już z reguły pomysł na to czym i jak powinniśmy się zajmować. To błąd, który popełnia wiele osób zaczynających organizowanie swojej społeczności w ważnym dla siebie temacie. Wielką wartością jest jednak poznanie potrzeb osób, dla których i z którymi chcemy działać. A prawdziwą sztuką jest mądre łączenie własnego wizjonerstwa z prawdziwym współdziałaniem.

TU MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA WARSZTATY

Wróć do góry