Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Wnioski można składać do 22 marca.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i podmiotów, które prowadzą działalność statutową w środowiskach akademickich m.in. na rzecz:

  • wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
  • wsparcia studentów na wczesnym etapie studiowania w celu zapobiegania zjawisku porzucania studiów (tzw. „drop out”),
  • studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych,
  • zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki,
  • rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki,
  • popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów.

Na realizację zadania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznacza 3 350 000 zł. Minimalna wysokość dotacji wynosi 30 000 zł, a maksymalna – 120 000 zł.

Więcej informacji.

Wróć do góry