Katedra Filologii Polskiej zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową O języku, przez język, w języku, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r., w sali A 120 w budynku głównym Akademii Tarnowskiej.

Konferencja jest organizowana pod patronatem honorowym JM Rektor Akademii Tarnowskiej – prof. Uczelni, dr hab. Małgorzaty Kołpy i w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Akademii Tarnowskiej, a także w związku z promocją książek:
Edukacja w języku – język w edukacji. Wybór pism Profesor Jadwigi Kowalikowej z lat 1992-2020, red. Małgorzata Pachowicz, Krystyna Choińska oraz Bogusław Dunaj, Kształtowanie się polskiego języka literackiego.

Katedra Filologii Polskiej także obchodzi jubileusz 25-lecia, ponieważ kierunek filologia polska jest prowadzony od początku istnienia naszej uczelni. Twórcy uczelni już wówczas, tj. w 1998 roku docenili wagę nauk humanistycznych, a wśród nich filologii ojczystej we współczesnym świecie, organizując studia na kierunku język polski, później filologii polskiej. W ciągu 25 lat kilkaset osób, które ukończyły zarówno studia I stopnia, jak i II stopnia otrzymało tytuł licencjata, a później magistra filologii polskiej.
Studia na kierunku filologia polska, o profilu praktycznym, wielokrotnie przekształcane, dostosowywane do zmieniających się przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, umożliwiały i umożliwiają studentom zdobywanie wiedzy ogólnej i zawodowej oraz umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych poprzez wyposażenie studentów w wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych, co pozwala absolwentom na pełne i świadome uczestniczenie w życiu społecznym i kompetentne poruszanie się w bogactwie dorobku kulturowego.

Studia na kierunku filologia polska umożliwiają także uzyskanie przez studentów umiejętności komunikacyjnych pozwalających sprostać wyzwaniom współczesnej rzeczywistości; absolwenci sprawdzają się na różnych stanowiskach i w różnych zawodach, a szczególnie w tych, które bazują na umiejętnościach w zakresie poprawnej komunikacji językowej. Studia zarówno licencjackie, jak i magisterskie są dostosowywane do wymagań rynku pracy poprzez realizację różnych specjalności takich, jak: np. specjalność nauczycielska, dziennikarstwo, korektor tekstów i redaktor wydawniczy, dziennikarstwo cyfrowe i PR. Absolwenci kontynuujący studia III stopnia i zdobywający stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego, a także pracujący w różnych zawodach i stanowiskach potwierdzają, że studia na kierunku filologia polska to świetny wybór i solidne przygotowanie do zbudowania udanej kariery zawodowej.

Katedra Filologii Polskiej (wcześniej Zakład Filologii Polskiej, a jeszcze wcześniej Zakład Języka Polskiego) organizuje od 25 lat konferencje, wykłady, spotkania, współpracuje z towarzystwami naukowymi. Ogólnopolska konferencja naukowa O języku, przez język, w języku jest przykładem takiego działania.

Czas studiów na kierunku filologia polska to nie tylko czas zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, ale także kształtowania osobowości, rozwijania pasji, uczenia się odpowiedzialności, rozwijania zdolności, stąd w KFP dbałość o rozwój naukowy studentów, działalność w kołach naukowych, publikacje studentów, pismo studenckie, zespół teatralny. Najnowsze publikacje studentów, przygotowane w roku akademickim 2022/2023 przez Studenckie Koło Naukowe Polonistów to: 50 zagadek polonistycznych (e-book), red. Karolina Buras i Karolina Grajdura, opieka merytoryczna prof. Uczelni, dr Krystyna Choińska oraz: Język młodych ludzi. Słownik oraz wybrane zagadnienia, red. Bartłomiej Kozioł, opieka merytoryczna prof. Teresa Wilkoń.

Edukacja w języku – język w edukacji. Wybór pism Profesor Jadwigi Kowalikowej z lat 1992-2020

„Zamysł przygotowania do druku kilkudziesięciu artykułów Profesor Jadwigi Kowalikowej wybranych z bogatego dorobku Autorki i wydania ich w tomie zbiorowym serii UtinamCogites Katedry Filologii Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zasługuje na aprobatę. Profesor Jadwiga Kowalikowa jest bowiem niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie edukacji polonistycznej – Jej dokonania są istotne dla metodyki języka polskiego i glottodydaktyki, a także dla dydaktyki szkoły wyższej. Badaczka wniosła duży wkład w nauczanie języka i o języku ojczystym w szkole oraz w kształcenie nauczycieli. Jej publikacje wpisują się trwale w nurt lingwistyki edukacyjnej. Nie zawsze jednak dostęp do nich jest łatwy (np. jeśli ukazały się w naukowych czasopismach specjalistycznych). Wydanie artykułów Profesor Jadwigi Kowalikowej w odrębnym tomie może zatem wpłynąć na upowszechnienie w szerszym kręgu czytelniczym Jej myśli dydaktycznej, która wynika zarówno z badań empirycznych, jak i wieloletnich doświadczeń szkolnych, lektorskich i akademickich Pani Profesor (…).

Jestem przekonana, że lektura publikacji przyniesie pożytek nauczycielom polonistom i przyszłym nauczycielom – studentom filologii polskiej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej. Zamieszczone w książce artykuły wybitnej znawczyni problemów edukacyjnych umożliwiają bowiem wielostronne spojrzenie na proces kształcenia językowego w szkole oraz na jego uwarunkowania i przemiany, które się dokonały (i dokonują) pod wpływem czynników systemowych, społecznych i kulturowo-cywilizacyjnych.

Wybór pism Jadwigi Kowalikowej z lat 1992-2020, przygotowany przez Redaktorki tomu, uważam za wartościowy pod względem merytorycznym i edukacyjnym. Przyczyni się on wydatnie do rozwijania świadomości językowo-dydaktycznej, glottodydaktycznej, językoznawczej i kulturowej czytelników – zarówno studentów, jak i nauczycieli, a nawet innych osób zainteresowanych sprawami edukacji językowej (…)”.

Z rekomendacji wydawniczej prof. dr hab. Heleny Synowiec

Kształtowanie się polskiego języka literackiego

Książka autorstwa prof. dr. hab. Bogusława Dunaja „jest poświęcona jednemu z najważniejszych i najbardziej dyskutowanych problemów historycznojęzykowych, mianowicie pochodzeniu polskiego języka literackiego. Wokół tego zagadnienia toczyła się ożywiona, a nawet gwałtowna dyskusja, szczególnie w latach 1947–1961. W ciągu sześćdziesięciu lat, które upłynęły od momentu wygaśnięcia tych sporów, ukazało się na ten temat wiele nowych prac (monografii, rozpraw, artykułów), które znacznie pogłębiły naszą wiedzę dotyczącą ewolucji polszczyzny (jej dyferencjacji, a także procesów integracji językowej). (…) książka jest najaktualniejszą pozycją analizującą skomplikowany proces kształtowania się języka literackiego. Zawiera ona nowe spojrzenie na tę kwestię i przynosi najobszerniejszy zbiór faktów językowych dotyczących kształtowania się polszczyzny literackiej”

Wróć do góry