Ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego „Humanities and Cultural Studies”. Szczególnie zainteresuje on z pewnością miłośników kultury i literatury francuskiej, gdyż spora część artykułów dotyczy właśnie kręgu frankofońskiego. Jest to drugi z zapowiadanych tomów jubileuszowych dedykowanych prof. dr. hab. Wacławowi Rapakowi z okazji Jego urodzin oraz jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej. Zapraszamy do lektury!

Pierwszą część tomu stanowią artykuły z kręgu literatury francuskiej. Krystyna Modrzejewska zajmuje się dramatem Jeana Giraudoux La Folle de Chaillot, odczytując dzieło jako utwór ponadczasowy, którego przesłanie nie uległo dezaktualizacji.

Olga Bartosiewicz-Nikolaev poszukuje podobieństw w biografiach intelektualnych i artystycznych Henriego Miachaux i Benjamina Fondane’a.

Swoje zainteresowania francuską awangardą, a zwłaszcza twórczością Roberta Desnosa, przedstawia Małgorzata Kuta w artykule poświęconym roli marzeń sennych w utworach poety.

Teresa Wilkoń dokonuje analizy wybranych utworów polskich poetów od Słowackiego po Różewicza pod kątem motywów i wątków arkadyjskich, a zwłaszcza figury lazzarona, pozostającego niewątpliwie elementem szeroko pojętej społecznej tożsamości regionu Neapolu.

Ewelina Suszek bada w swoim artykule literacki topos bursztynu z inkluzją i porusza się po metaforycznym bursztynowym szlaku poezji. Swoją interpretacyjną wędrówkę rozpoczyna autorka od utworów Marcjalisa czy Morsztyna, żeby dotrzeć do liryki współczesnej, m.in. do wierszy Grochowiaka i Miłosza.

Kolejne artykuły niniejszego tomu lokują się w tematyce badań językoznawczych. Zofia Cygal-Krupa podejmuje badanie polskiej leksyki przyrodniczej w Dictionarii vararum rerum […] Jana Murmeliusza, a zatem w najbardziej popularnym w XVI wieku słowniku.

Iwona Piechnik zajmuje się terminologią literacką w czterech językach: litewskim, islandzkim, fińskim i węgierskim w odniesieniu do historycznych podstaw kształtowania się terminologii naukowej w XIX wieku.

Anna Grabowska natomiast analizuje zjawisko interkomprehensji, ważne w kontekście nauki języków i osiągnięcia kilkujęzyczności oraz wzmocnienia autonomii osoby uczącej się.

W części Varia proponujemy dwa artykuły: Agata Kraszewska podsumowuje w swoim tekście doświadczenia z przeprowadzanego w latach 2013–2016 konkursowego dyktanda z języka polskiego z zapożyczeniami z języka francuskiego kierowanego do szerokiego grona młodych odbiorców. Magdalena Szczepanik-Ninin podejmuje natomiast kwestię edukacji szachowej w szkołach podstawowych w Polsce i we Francji.

Kwartalnik „Humanities and Cultural Studies” jest czasopismem naukowym Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Czasopismo wyróżnia otwartość na rozmaite języki, dyskursy naukowe oraz zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej humanistyki. Tematyka artykułów dotyczy bowiem wszystkich dyscyplin naukowych, których przedmiotem analiz pozostają język i literatura danego kręgu cywilizacyjnego lub narodu oraz wszystkich dyscyplin naukowych związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

Numer jest dostępny TUTAJ.

Wróć do góry