Ochrona środowiska to interdyscyplinarny, przyszłościowy kierunek po którym możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • Departamentach podlegających Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (siedziby główne oraz delegatury):
  • Departament Monitoringu
  • Departament Inspekcji
  • Departament Kontroli Odpadów
  • Departament Transgranicznego Przemieszczania Odpadów
  • Centralne Laboratoria Badawcze
 • Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska (siedziby główne oraz wydziały spraw terenowych)
 • Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Parkach Narodowych (23 w Polsce z czego 6 w Małopolsce, a 2 na Podkarpaciu)
 • Parkach Krajobrazowych (ponad 120 w Polsce z czego 11 w Małopolsce i 10 na Podkarpaciu)
 • Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej
 • Urzędach Wojewódzkich
 • Urzędach Marszałka Województwa
 • Starostwach Powiatowych
 • Gminach i Urzędach Miasta
 • Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (inspekcja, laboratoria)
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
 • wodociągach i oczyszczalniach ścieków
 • zakładach gospodarki odpadami
 • laboratoriach
 • firmach zajmujących się opracowywaniem ekspertyz środowiskowych
 • jako samodzielny ekspert ds. ochrony środowiska
 • w instytucjach konsultingowych i biurach projektowych
 • zakładach przemysłowych jako specjalista ds. ochrony środowiska
 • branży energetycznej (energetyka konwencjonalna i OZE)
 • uczelniach wyższych i instytutach badawczych
 • szkołach (po ukończeniu kursu pedagogicznego)
 • w doradztwie rolniczym
 • w fundacjach i wydawnictwach zajmujących się ochroną środowiska

W Akademii Tarnowskiej kształcenie na kierunku ochrona środowiska odbywa się w ramach dwóch specjalności:

Odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo i higiena pracy https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/ochrona-srodowiska/specjalnosci/

– Ochrona przyrody i monitoring środowiska https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/ochrona-srodowiska/specjalnosci/

Nie czekajcie i już dziś zarejestrujcie się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów https://erk.pwsztar.edu.pl/

Więcej informacji o tym gdzie pracują nasi absolwenci znajdziecie na stronie:

Wróć do góry