Znamy wyniki tegorocznego rankingu miesięcznika Perspektywy. Akademia Tarnowska uplasowała się w nim na 3. miejscu w kraju, ale jest zarazem najwyżej ocenioną i sklasyfikowaną uczelnią z Małopolski. Przed nami w rankingu znalazły się dwie uczelnie, które status akademicki posiadają od ponad trzech lat – Gorzów Wielkopolski oraz Kalisz.

– Miejsce na podium zawsze cieszy, tym bardziej, że wyprzedziliśmy w rankingu uczelnie, które w 2022 roku były przed nami (Biała Podlaska i Łomża – red.). Tym razem musieliśmy uznać wyższość uczelni akademickich, które po kilku latach wróciły do zestawienia publicznych uczelni zawodowych – mówi Rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.Co roku analizujemy wyniki rankingu Perspektyw, ale nasze działania nie mają na celu poprawy miejsca w nim zajmowanego, a systemowy i nieustanny rozwój Akademii Tarnowskiej. Awans w zestawieniu jest ich konsekwencją, a nie na odwrót – podkreśla Rektor Kołpa.

Maksymalne noty (100) Akademia Tarnowska otrzymała w kategoriach: „Siła naukowa – ewaluacja działalności naukowej” oraz „Umiędzynarodowienie – projekty”. Bardzo wysoko kapituła oceniła także kategorie: „Prestiż – ocena przez kadrę akademicką” (90,16), „Potencjał dydaktyczny – prowadzone kierunki studiów” (88,68) oraz „Absolwenci na rynku pracy – ekonomiczne losy absolwentów” (90,97). – Szczególnie mocno cieszę się z tego ostatniego wskaźnika, bo wskazuje on niezbicie, że nasi absolwenci bardzo dobrze radzą sobie po skończeniu studiów i szybko znajdują zatrudnienie – dodaje Małgorzata Kołpa.

– Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszej społeczności. Jesteśmy od ośmiu lat najchętniej wybieraną uczelnią w swoim typie w Polsce, a jeszcze do 21 lipca potrwa pierwsza z tegorocznych rekrutacji – mówi Piotr Kopa, kierownik Biura Promocji AT. – Drugą zaplanowaliśmy w dniach 1-15 września, a ostatnią w dniach 24-26 września. Zasady rekrutacji, wykaz dostępnych, niemal 30 kierunków i inne ważne szczegóły, znaleźć można na naszych stronach internetowych – dodaje.

PEŁNE WYNIKI RANKINGU

Warto podkreślić, że tegoroczny ranking został opracowany wg zmienionych nieco kryteriów i metodologii.

Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2023 uwzględnia wszystkie szkoły wyższe z grupy PUZ (były utworzone na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych), które miały minimum dwa roczniki absolwentów oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika.

PRESTIŻ 10%
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (pracownicy uczelni, którzy uzyskali tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w latach 2018-2022). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie – przeprowadzone w maju 2023 r., metodą CAWI, w podziale na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe) – realizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (10%)
ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 25%
 • Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik odzwierciedlający pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzanego przez MEiN z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania z lat 2017-2020). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik odsetka absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), dla uwzględnienia zróżnicowanego charakteru rynku pracy dla absolwentów studiów z różnych dziedzin. Dane uwzględniają sytuację w pierwszym roku po zakończeniu studiów. (25%)
SIŁA NAUKOWA 20%
 • Ewaluacja działalności naukowej – suma ocen (kategorii) nadanych poszczególnym dyscyplinom, które w danej uczelni podlegały ocenie KEN w ramach ewaluacji, ważona liczbą pracowników prowadzących działalność naukową w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ocenianych dyscyplinach (tzw. liczba N) i odniesiona do całkowitej liczby tych pracowników. Źródło: POL-on (8%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba kadry akademickiej na uczelni (nauczyciele akademiccy ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) zatrudnionej w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w odniesieniu do ogólnej liczby kadry akademickiej uczelni w roku akademickim 2021/2022. Źródło: POL-on (6%)
 • Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych w latach 2021 i 2022 przez pracowników akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (dr z wagą 1.0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w odniesieniu do liczby prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na podstawie umowy o pracę. Źródło: POL-on (4%)
 • Uprawnienia habilitacyjne – suma ważona uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiadanych przez uczelnię (0,25 pkt za każdą dyscyplinę, w której uczelnia posiada uprawnienie, oraz 0,75 pkt za każdą dyscyplinę, w której uczelnia nadała stopień doktora habilitowanego). Źródło: POL-on (1%)
 • Uprawnienia doktorskie – suma ważona uprawnień do nadawania stopnia doktora posiadanych przez uczelnię (0,25 pkt za każdą dyscyplinę, w której uczelnia posiada uprawnienie, oraz 0,75 pkt za każdą dyscyplinę, w której uczelnia nadała stopień doktora). Źródło: POL-on (1%)
POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY 25%
 • Dostępność kadry dla studentów (bez premiowania wysoko kwalifikowanych) – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni na podstawie umowy o pracę (dr z wagą 1,4; dr hab. z wagą 1,7 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych).Źródło: POL-on (15%)
 • Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia z wagą 1 oraz prowadzonych kierunków II stopnia z wagą 0,5. Źródło: POL-on (10%)
WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ 13%
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych w latach 2021-2022 w odniesieniu do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową. Źródło: POL-on i ankieta uczelni – dane ze sprawozdania PNT-01 (8%)
 • Studia podyplomowe – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022. Źródło: Ankieta Uczelni (5%)
UMIĘDZYNARODOWIENIE 7%
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Uwaga: uczelnie, które mają wskaźnik umiędzynarodowienia co najmniej 30 procent uzyskają maksymalną liczbę punktów. Źródło: POL-on (3%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on (2%)
 • Wymiana kadry akademickiej (wyjazdy) w ramach Programu Erasmus+ – NOWY WSKAŹNIK mierzony liczbą nauczycieli akademickich wyjeżdzających w ramach wymiany zagranicznej (wyjazdy min. 7 dniowe) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: Erasmus+ (1%)
 • Projekty partnerstw strategicznych, w które zaangażowana jest uczelnia w ramach Programu Erasmus+ – NOWY WSKAŹNIK mierzony wartością projektów strategicznych w ramach Erasmus+, w które zaangażowana była uczelnia w latach 2019-2022, w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: Erasmus+ (1%).
Wróć do góry