Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr Joanna Graca, prof. Uczelni i Kierownik Katedry Filologii Polskiej, dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. Uczelni zapraszają na wykład otwarty zatytułowany Komunikacyjna kariera wulgaryzmów we współczesnej polszczyźnie, który wygłosi prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa.

Wykład odbędzie się w ramach cyklicznego spotkania naukowego zespołu językoznawczego Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie i będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem  platformy MS Teams.

Termin spotkania: 14 kwietnia 2021 r., godz. 17.00.
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU4ZTU2OGMtYzdjOS00YWIxLTlmODQtMTg5Y2IxNzk5MWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bcccb35-0e7b-4ed1-b306-b54b683947cc%22%2c%22Oid%22%3a%22267c79ee-4b93-4cf4-80bc-54dd0743cbd2%22%7d

Zapraszamy!

Wróć do góry