Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na I rok studiów podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów muszą po dokonaniu rejestracji i ogłoszeniu wyników, zapisać się studia. Zapisu należy dokonać osobiście lub poprzez osobę posiadającą pisemne upoważnienie (formularz upoważnienia).

Tura rekrutacjiZapisy na studia
Rekrutacja podstawowa28.07 – 04.08.2023 r.*
Rekrutacja dodatkowa 20.09 – 22.09.2023 r.
Rekrutacja uzupełniająca29.09.2023 r.
*z wyłączeniem niedzieli

Zapisy przyjmowane będą po ogłoszeniu wyników, bezpośrednio w dziekanatach poszczególnych wydziałów:

  • w godzinach od 9.00 do 15.00,

WydziałKierunki Miejsce zapisu
Administracyjno-Ekonomicznyadministracja
ekonomia
praca socjalna
prawo
budynek A
(budynek główny,
od ul. Mickiewicza)
pok. 027, parter
Wydział Humanistycznyfilologia angielska
filologia polska
języki obce w komunikacji (e-)biznesowej
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
budynek A
(budynek główny,
od ul. Mickiewicza)
pok. 022, parter
Wydział Matematyczno-Przyrodniczychemiabudynek A
(budynek główny,
od ul. Mickiewicza)
pok. 231, II piętro
Wydział Ochrony Zdrowiakosmetologia
pielęgniarstwo
położnictwo
wychowanie fizyczne
budynek G
(budynek dydaktyczny,
od ul. Ks. Sitko)
pok. 09, parter
Wydział Politechniczny automatyka i robotyka
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
informatyka
mechatronika
technologia i zarządzanie produkcją
technologia chemiczna
budynek C
(Centrum Nowoczesnych Technologii,
od. ul. Goldhammera)
pok. 07, parter
Wydział Sztuki
wzornictwo
budynek A
(budynek główny,
od ul. Mickiewicza)
pok. 231, II piętro

Przy zapisie należy złożyć następujące dokumenty:

1) świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie, a w przypadku studiów drugiego stopnia, dyplom ukończenia studiów wyższych (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie).

UWAGA: Kandydat na studia przynosi oryginały oraz kopie wymaganych dokumentów.

2) 2 barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (w przypadku kierunków studiów, na których jest wymagane), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

UWAGA: Podczas wpisu na listę studentów kandydaci otrzymują skierowania do przychodni, w których można wykonać badania bezpłatnie. Lista przychodni.

4) dodatkowo na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia oraz fizjoterapia oryginał lub uwierzytelnioną kopię książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo. Wynik badania należy dostarczyć po zapisaniu się na listę studentów, nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.

5) w przypadku kandydatów na kierunki: pielęgniarstwo, kosmetologia i położnictwo dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw WZW typu B – 3 dawki w cyklu 0-1-6 miesięcy,

Oświadczenia wymagane przy wpisie

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2023/2024, którego wzór określa załącznik nr 1 (WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PONIŻEJ)
  2. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowiące załącznik do Uchwały Nr 81/2022 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat;
  3. klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w rekrutacji na studia w Akademii Tarnowskiej, stanowiącą załącznik nr 2
  4. kandydat wpisany na listę studentów na studiach na kierunku fizjoterapia zobowiązany jest złożyć oświadczenie, dotyczące zobowiązania do przyjęcia w trakcie I roku studiów szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki w cyklu 0 – 1 – 6 miesięcy oraz do udokumentowania tego faktu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
  5. kandydat, który podejmuje od 1 października 2023 r. dodatkowy kierunek studiów realizowany równolegle z innym kierunkiem składa oświadczenie, które stanowi załącznik nr 4.
  6. kandydat będący obywatelem Ukrainy, który przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutym 2022 r. zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przysługującej mu ochronie czasowej, stanowiące załącznik nr 5.
  7. Dodatkowo kandydat będący obywatelem Ukrainy składa uzupełniony kwestionariusz osobowy dotyczący kandydata – cudzoziemca.

Do wglądu:
a) oryginał dowodu wpłaty (22 zł) za studenckie ubezpieczenie NNW (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, UBEZPIECZENIE NNW ZA ROK AKADEMICKI 2023/2024),
b) oryginał dowodu wpłaty (22 zł) za wydanie legitymacji studenckiej (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, OPŁATA ZA DOKUMENTY). Kandydaci posiadający ważną legitymację studencką wydaną przez ANS w Tarnowie (przed 1 czerwca 2023 r.) nie wnoszą opłaty za wydanie legitymacji.

Wskazówki:
– wpłat należy dokonać na konto ogólne Uczelni NRB: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446,
– druk dowodu wpłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów jest dostępny na indywidualnym koncie w systemie ERK,
– opłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów należy wnosić osobnymi przelewami.

Odbiór legitymacji

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów przyjęty kandydat w podanym terminie osobiście dokonuje złożenia ślubowania oraz odbioru legitymacji studenckiej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROCEDU

Wróć do góry