Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA) dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy i jest doskonałą wskazówką dla młodych ludzi gdzie kierować swoje kroki po maturze. ELA jest najbardziej innowacyjnym systemem tego typu w Europie. Biuro Karier Projektów i Współpracy ANS w Tarnowie przygotowało na jego podstawie Raport* dotyczący absolwentów tarnowskiej Uczelni. Przyjrzyjmy się bliżej, jak w tym badaniu wypadają absolwenci Elektrotechniki – najstarszego kierunku inżynierskiego, obecnego w ofercie Uczelni nieprzerwanie od początku jej istnienia.

Raport* na który się powołujemy dotyczy rocznika 2019. Wtedy rynek pracy zasiliło 26 inżynierów w zakresie Elektrotechniki.

To właśnie elektrycy wśród wszystkich absolwentów kierunków I stopnia studiów stacjonarnych najczęściej mieli doświadczenie pierwszej pracy etatowej lub samozatrudnienia jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Lepszym CV na tym etapie mogą pochwalić się jedynie absolwenci studiów pomostowych Pielęgniarstwa, co wprost wynika ze specyfiki ich studiów. Świadczy to o dobrze skrojonym programie  kształcenia na kierunku Elektrotechnika odpowiadającym realiom współczesnego świata i rynku pracy. Często po praktykach zawodowych studenci zawierali umowy o pracę z dotychczasowymi Praktykodawcami. 

Z Raportu* wynika, że 71,6% absolwentów studiów pierwszego stopnia zdecydowało się na dalsze studiowanie po uzyskaniu dyplomu. Blisko tego wskaźnika są absolwenci Elektrotechniki, którzy zdecydowanie częściej niż inni inżynierowie wybierali dalszą edukację.

Raport* pokazuje, że średni czas poszukiwania pracy etatowej wynosi 3 miesiące. Podobny czas potrzebują absolwenci Elektrotechniki zanim zdecydują się złożyć swój podpis pod umową o pracę zaproponowaną przez pracodawcę.

Osoby z dyplomem inżyniera w zakresie elektrotechniki należą do grup zawodowych najszybciej bogacących się wśród absolwentów studiów I stopnia PWSZ (dzisiejszej ANS). Świadczą o tym zarówno wskaźniki średnich miesięcznych zarobków jak i względny wskaźnik zarobków. Co piąty absolwent PWSZ przynajmniej raz był zarejestrowany jako osoba bezrobotna w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Względny wskaźnik bezrobocia dla Elektrotechniki wynosi 1,68%, co świadczy że inżynierowie elektrycy nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Co więcej, praca ta spełnia ich oczekiwania.

Dzięki dobrej organizacji studiów na kierunku Elektrotechnika, przygotowaniu odpowiedniego programu kształcenia i nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriów, wysoko wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej, aktywnej współpracy z Partnerami na płaszczyźnie naukowej, eksperckiej, wsparcia dla studentów w tym praktyk, staży, czy bezpłatnych szkoleń – współpracy na której korzystają studenci, firmy, uczelnia, miasto i region możliwy jest dalszy rozwój kierunku Elektrotechnika i Uczelni. Wszystko to razem, a przede wszystkich ciężka, solidna praca naszych absolwentów przełożyło się na wysoką pozycję Elektrotechniki jako kierunku tradycyjnego, konkretnego, ale też nowoczesnego, dającego dobrze płatną pracę i wiele satysfakcji, wnoszącego wiele w zrównoważony rozwój regionu, Polski i świata.

Kolejną korzyścią płynącą z wysokiej noty naszych absolwentów wyrażoną obiektywnymi wskaźnikami jest możliwość sięgania przez Uczelnię po dodatkowe fundusze, które Minister kieruje do uczelni spełniającej określone kryteria na doskonalenie dydaktyki. Wskaźniki dotyczące Elektrotechniki znacznie przyczyniły się do spełnienia tych kryteriów przez naszą Uczelnię. Dzięki temu w ramach przedsięwzięcia pn. „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” możliwy był zakup m. in. oprogramowania specjalistycznego LabVIEWmodułowych systemów dydaktycznych w formie linii produkcyjnych, czy oprogramowania do stosowania wirtualnych środowisk badawczych i szkoleniowych zawierających modele 3D modułów dydaktycznych. Unowocześnienie bazy laboratoryjnej uzupełnia ofertę cieszącego się od lat wielką popularnością bloku obieralnego Automatyka i Pomiary w ramach kierunku Elektrotechnika. To głównie aktywność absolwentów Elektrotechniki i bloku obieralnego Automatyka i Pomiary była powodem wysokiej oceny wskaźników zawartych w Raporcie*. Ale z nowoczesnych laboratoriów skorzystają studenci wszystkich kierunków Wydziału Politechnicznego ANS w Tarnowie.

*Raport „Absolwenci PWSZ w Tarnowie (rocznik 2019) w Ogólnopolskim Systemie Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych” opracowany przez BKPiW ANS w Tarnowie.

Wróć do góry