Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia, w tym wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

W szczególności od kandydata oczekuje się, że:

  • posiada podstawową wiedzę z głównych działów chemii (nieorganicznej, organicznej, fizycznej) oraz rozumie ich relację z innymi naukami,
  • posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii i inżynierii chemicznej, a także innych dyscyplin pokrewnych,
  • zna podstawowe metody analizy chemicznej,
  • potrafi używać podstawowego sprzętu i szkła laboratoryjnego,
  • potrafi pracować samodzielnie oraz jako członek zespołu.

Zasady oraz tryb przyjmowania kandydatów na kierunek Technologia chemiczna jak i na pozostałe kierunki studiów w PWSZ w Tarnowie określa szczegółowo Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w sprawie uchwalenia Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, który corocznie jest uchwalany przez Senat PWSZ.

Przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych, a także potwierdzonych efektów uczenia się.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów wyższych jest przeliczana na odpowiednią liczbę punktów zgodnie ze skalą ocen, która obowiązywała w uczelni wydającej dyplom.

Listy kandydatów (listy rankingowe) zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną są umieszczane na tablicach ogłoszeń w PWSZ oraz na stronie internetowej Uczelni.

Wróć do góry