Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa Podatkowego

O seminarium

W październiku 2003 roku, a więc prawie dwadzieścia lat temu, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (wówczas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie) nawiązała współpracę z niemiecką uczelnią Fachhochschule für Finanzen Landu Brandenburiga w Königs Wusterhausen koło Berlina. Jako przedmiot współpracy ustalono wymianę informacji i materiałów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania uczelni, a przede wszystkim wymiany kadry akademickiej, praktykantów oraz studentów.

W Fachhochschule für Finanzen Landu Brandenburgia w Niemczech kształcą się kandydaci na urzędników administracji podatkowej wyższego i średniego szczebla landów Brandenburgia, Saksonia-Anhalt, Berlina oraz Federalnego Urzędu Podatkowego. W 2008 roku uczelnia ta została połączona z innymi jednostkami tworząc Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen. W jej skład weszły także Landesfinanzschule (LFS), Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung (FBZ), Justizakademie (JAK) oraz Landesakademie für öffentliche Verwaltung (LAKöV). Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung odpowiada za kształcenie (podyplomowe) pracowników i urzędników administracji finansowej. Natomiast Justizakademie jest centrum szkoleniowym sądownictwa landu Brandenburgia. Landesakademie für öffentliche Verwaltung przeprowadza z kolei szkolenia pracowników i urzędników brandenburskiej administracji finansowej.

W ramach współpracy pomiędzy uczelniami, począwszy od 2004 roku, co roku odbywają się Polsko-Niemieckie Seminaria Prawa Podatkowego. Seminaria nie odbyły się jedynie w latach 2020-2022 ze względu na pandemię COVID i problemy z tym związane. Współpraca w dotychczasowej formule zostaje jednak wznowiona w roku 2023.

Każde seminarium składa się z dwóch części, z których jedna odbywa się w Niemczech, druga w Polsce (m.in. w Tarnowie). Dotychczas część pierwsza odbywała się w maju w Niemczech, natomiast druga we wrześniu tego samego roku w Polsce. Począwszy od roku akademickiego 2023/24 formuła ta ulegnie zmianie i część pierwsza będzie się odbywać w maju w Polsce, natomiast część druga we wrześniu w Niemczech.

Podczas seminarium analizowane są zagadnienia z niemieckiego oraz polskiego prawa podatkowego oraz gałęzi pokrewnych, na przykład prawa karnego skarbowego, ochrony danych czy międzynarodowego prawa podatkowego. Seminarium towarzyszą także wykłady czy prezentacje dotyczące wskazanych zagadnień.

Jednak spotkania seminaryjne w maju i we wrześniu to nie wszystko. Przed powołanymi spotkaniami – praktycznie przez cały rok akademicki – trwają prace mające na celu przygotowanie zagadnień merytorycznych i prezentacji przez studentów, które będą omawiane podczas seminarium w Polsce i w Niemczech. Począwszy od roku akademickiego 2023/24 prace te zostaną rozszerzone o przygotowanie przez studentów relacji z seminarium do opublikowania w stosownych mediach społecznościowych.

Formuła seminarium umożliwia więc nie tylko zdobycie wiedzy, jej praktyczną weryfikację czy weryfikację znajomości języka obcego, ale umożliwia także nawiązanie kontaktów międzynarodowych czy zdobycie umiejętności, które będą potrzebne w przyszłej pracy. Seminarium w sposób idealny poszerza więc formułę edukacyjną ANS w Tarnowie.

Seminarium odbywa się w języku niemieckim i angielskim. Wystarczająca jest jednak znajomość języka angielskiego.

Najlepsi studenci ze znajomością języka niemieckiego mają możliwość odbycia praktyk w Niemczech oraz znalezienia zatrudnienia w niemieckiej administracji podatkowej.

Uczestnicy

W seminariach biorą udział nauczyciele akademiccy i studenci Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Fachhochschule für Finanzen des Landes Brandenburg. Nauczyciele akademiccy posiadają bardzo często nie tylko bogate doświadczenie dydaktyczne czy naukowe, ale przede wszystkim doświadczenie praktyczne (adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, pracownicy administracji podatkowej), dzięki czemu są w stanie dodatkowo merytorycznie wzbogacić seminaria, ale i rozwinąć swoje kompetencje.

Ze względu na wymóg posiadania statusu studenta ANS w Tarnowie podczas obu części seminarium, udział w seminarium adresowany jest przede wszystkim do studentów drugiego roku studiów licencjackich, pierwszego roku studiów magisterskich uzupełniających oraz od drugiego do czwartego roku studiów magisterskich jednolitych. W seminarium mogą brać także udział studenci ostatnich lat studiów, jednak wówczas nie mogą oni złożyć egzaminu dyplomowego czy magisterskiego przed zakończeniem drugiej części seminarium, a która przypada we wrześniu.

Osoby odpowiedzialne za współpracę

Ze strony polskiej, od 2016 roku za kwestie merytoryczne związane ze współpracą Fachhochschule für Finanzen des Landes Brandenburg w Niemczech oraz merytoryczną stronę seminarium odpowiada dr Tomasz Jezierski, adiunkt ANS w Tarnowie, który w tematyce objętej seminariami posiada nie tylko wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i naukowe, ale także doświadczenie praktyczne zdobyte jako adwokat i doradca podatkowy specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym. W Polsko-Niemieckim Seminarium Prawa Podatkowego uczestniczył już od 2009 roku, a w latach 2009-2016 odpowiadał za stronę organizacyjną seminarium. Ponadto uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych wygłaszając referaty z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, m.in. w Heidelbergu, Monachium, Greifswaldzie, Bochum czy Zagrzebiu.

Za stronę organizacyjną seminarium odpowiada obecnie dr Dariusz Dudzik.

Rekrutacja

W seminarium mogą brać udział studenci ANS w Tarnowie z kierunków Prawo lub Administracja

Rekrutacja zainteresowanych studentów rozpoczyna się zazwyczaj na początku roku akademickiego w oparciu o kryterium stopnia znajomości tematyki objętej seminarium ustalonego w oparciu o oceny uzyskane z właściwych przedmiotów. Nie są przeprowadzane dodatkowe egzaminy.

Koszty uczestnictwa studentów ANS w Tarnowie w polskiej i niemieckiej części seminarium pokrywa uczelnia.

O rozpoczęciu rekrutacji zostaną Państwo poinformowani odrębnym ogłoszeniem.

Kontakt

dr Tomasz Jezierski – e-mail: t_jezierski@anstar.edu.pl

____________________________________________

 

X rocznica współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie i Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen

Jubileusz 10-lecia współpracy polsko-niemieckiej

W dniach od 30 września do 4 października 2013 r. studenci oraz pracownicy dydaktyczni PWSZ w Tarnowie odwiedzili Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen.

Uczestnikami delegacji byli dr Anna Gądek, doc. PWSZ – Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ, dr hab. Adam Nita, prof. PWSZ, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. PWSZ, mgr Dorota Koptiew – Z-ca Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ oraz studenci kierunku administracja: Aleksandra Cebula, Irena Cichoń, Anna Chajec, Magdalena Kiełbasa, Iwona Łazarz, Patrycja Marek.

Celem wyjazdu był udział w kolejnym seminarium prawa podatkowego oraz obchodach dziesięciolecia współpracy między Uczelniami.

W ramach zajęć merytorycznych studenci polscy i niemieccy prezentowali swoje referaty z zakresu zagadnień prawa podatkowego oraz uczestniczyli w warsztatach, w ramach których pracowali nad praktycznymi problemami zawartymi w przygotowanych case studies. Praca warsztatowa kontynuowana była także w trakcie wizyty w Urzędzie Skarbowym w Königs Wusterhausen.

W jej trakcie studenci zostali zapoznani ze specyfiką pracy niemieckich urzędów podatkowych, zakresem ich uprawnień i obowiązków oraz formami działania. W dalszej kolejności niemieccy i polscy studenci przystąpili do pracy z wykorzystaniem programów komputerowych stosowanych w odwiedzanym urzędzie.

Głównym punktem wizyty były uroczyste obchody 10-lecia współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie a Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen.

W uroczystościach poza władzami Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ w Tarnowie oraz Fachhochschule fur Finanzen w Konigs Wusterhausen, wykładowcami i studentami zaangażowanymi we współpracę uczestniczyli także Daniela Trochowski – przedstawicielka Ministerstwa Finansów Kraju Związkowego Brandenburgii oraz Magdalena Erdman – przedstawicielka Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech.

W obchody współpracy wpisane zostało także uroczyste otwarcie wystawy „Wiosna jesienią. Od polskiego listopada do niemieckiego maja. Europa narodów 1830-1832”. Wystawa malarstwa obejmowała dzieła malarzy, będące artystyczną reakcją na łańcuch rewolucyjnych wydarzeń w Europie w latach 1830-1832, ze szczególnym uwzględnieniem rewolucji lipcowej we Francji (1830 r.) i rewolucji listopadowej w Polsce (1831 r.). Wystawa została przygotowana przez Museum Europaischer Kulturę-Staatliche Museen zu Berlin w ramach Federalnego Programu Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego przy współpracy Fachhochschule fur Finanzen des landem Brandenburg i Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg. Uroczystość uświetniły utwory polskich kompozytorów – M. K. Ogińskiego i F. Chopina.

Koszty wyjazdu polskich studentów zostały częściowo sfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Współpraca z Belgią i Instytutem Francuskim

 

Wróć do góry