Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 rozpoczęła się o godz. 9.00 Mszą św. celebrowaną w bazylice katedralnej przez ks. Dr. Wiesława Lechowicza biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej.

O godz. 11.00 w uroczystym pochodzie, do auli budynku Centrum Nowoczesnych Technologii, wkroczyły Władze Uczelni z J.M. Rektorem prof. dr. hab. Stanisławem Komornickim na czele, a także członkowie Senatu, kadra naukowa oraz poczet sztandarowy.

Zgromadzonych w auli gości oraz studentów powitał J. M. Rektor. Na widowni zasiedli m.in. Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała, Posłowie oraz Senatorowie ziemi tarnowskiej, przedstawiciele samorządów oraz instytucji małopolskich, a także reprezentanci szkół wyższych zaprzyjaźnionych z tarnowską PWSZ. Wszyscy wysłuchali wystąpienia J.M. Rektora (wystąpienie przytaczamy w całości poniżej), w którym podsumował zeszłoroczne osiągnięcia oraz nakreślił plany na przyszłość związane z realizacją inwestycji budynku Instytutu Ochrony Zdrowia oraz tworzeniem Akademii Tarnowskiej. Do ideii Akademii nawiązali również w swoich wystąpieniach Prezydent Tarnowa dr Ryszard Ścigała oraz Senator RP prof. Kazimierz Wiatr.

Przemówienie w imieniu Rady Uczelnianej Samorządu Studentów wygłosił Przewodniczący Michał Latasiewicz.

Kolejnym punktem Inauguracji było wręczenie medali za długoletnią służbę. Medal złoty otrzymała dr Maria Lipińska (Zakład Pielęgniarstwa), medal brązowy – dr Piotr Kuczek (Zakład Wychowania Fizycznego). Medale wręczył Wojewoda Małopolski Jerzy Miller.

W trakcie uroczystości wręczono również pamiątkowe medale 10-lecia tarnowskiej PWSZ. Wręczono je wszystkim pracownikom Uczelni, którzy pracują nieprzerwanie od 1998 r. Medale otrzymali: Baran Mirosław, Bardo Jan, Bela Teresa, Berdychowska Zofia, Błyszczuk Jerzy, Błyszczuk Renata, Bodniak Magdalena, Boratyńska Joanna, Byrski Witold, Cebrat Grzegorz, Chmielowska – Libera Ewa, Choińska Krystyna, Cierpich Renata, Cygal – Krupa Zofia, Czerwiec Barbara, Dobrowolska – Nowak Urszula, Drużkowski Ludwik, Dunaj Bogusław, Dyrda Janusz, Gądek Zofia, Gryboś Ryszard, Irla Andrzej, Iwaniec Władysław, Janus Julian, Jaworski Stanisław, Kamionka Krystyna, Klempka Ryszard, Kobylańska Katarzyna, Kowalczyk Irena, Kozioł Renata, Krzemińska Lucyna, Krzyszkowski Janusz, Lis Anna, Lustofin Maria, Matug Halina, Mazur Zygmunt, Minor Jolanta, Mitkowski Stanisław, Pabian Dorota, Pattek – Janczyk Agnieszka, Pierzchała Barbara, Pikul – Witek Jolanta, Pociecha Mariusz, Proć Stanisława, Rapak Wacław, Rojek Lucyna, Rusnak Krzysztof, Stachura Bogumiła, Stanek Jan, Stypińska Małgorzata, Tarasow Sergiej, Tutaj Edward, Tworzewski Piotr, Urban Sławomir, Uszyńska Irena, Waluś Władysław, Wantuch Marta, Warchala Barbara, Węgiel Bożena, Wojciechowska Elżbieta, Żok Roman.

Uroczystą immatrykulację studentów I roku, najlepszych w postępowaniu rekrutacyjnym, poprowadził Prorektor ds. Studenckich dr Józef Węglarz, doc. PWSZ. Studenci odebrali indeksy oraz złożyli ślubowanie. Ta część inauguracji została zakończona odśpiewaniem przez Chłopięcy Chór Katedralny „Pueri Cantores Tarnovienses” akademickiego hymnu „Gaudeamus Igitur”.

Na zakończenie, wszyscy zgromadzeni wysłuchali niezmiernie interesującego wykładu dr. hab. n. med. Andrzeja Maciejczaka ordynatora oddziału neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz profesora w Zakładzie Fizjoterapii, pt. „Bóle kręgosłupa czyli utrapienie człowieka cywilizowanego”.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy przeszli przed budynek Nowoczesnych Technologii gdzie J.M. Rektor zasadził dąb w ramach obchodów Międzynarodowego Święta Drzew, obchodzonego właśnie 10 października.

Zobacz film – Immatrykulacja >>>
Zobacz film – Gaudeamus Igitur >>>

Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektora PWSZ w Tarnowie

Szanowni Państwo,

Inaugurujemy dzisiaj jedenasty rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Minął kolejny rok. Kolejny rok, w którym praca wszystkich – pracowników i studentów naszej szkoły wspierała jej dalszy rozwój.

Ta inauguracja rozpoczyna drugie dziesięciolecie istnienia naszej Alma Mater i kończy jubileusz dziesięciolecia jej powstania, którego kulminacja nastąpiła w dniu Święta Szkoły – 19 maja. W ciągu tego jubileuszowego roku nasza piękna aula służyła wielu znakomitym imprezom, z których wymienię tylko dwie – zorganizowane z rozmachem przez miasto Tarnów Forum Inwestycyjne oraz ogólnopolską konferencję „Człowiek w zdrowiu i w chorobie”. Fakt, że możemy być dla naszego miasta partnerem w organizowaniu poważnych przedsięwzięć stanowi dla nas zaszczyt.

Inauguracja roku akademickiego jest dobrą okazją, żeby spojrzeć wstecz, na te lata, które tak szybko minęły, popatrzeć na to, jak przedstawiamy się dzisiaj i spróbować odgadnąć, co może nas czekać w przyszłości. W minionym roku akademickim dyplom ukończenia studiów licencjackich i inżynierskich uzyskało ogółem 1416 osób, powiększając tym samym ogólną liczbę absolwentów uczelni do 7906. Od początku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przez jej mury przewinęło się ponad osiemnaście i pół tysiąca studentów, którzy studiowali na 14 kierunkach i 20 specjalnościach (od roku bieżącego na 22). Po tegorocznej rekrutacji, w której przyjęliśmy na studia stacjonarne 1371 osób spośród 2532 kandydatów, a na studia niestacjonarne 530 osób spośród 926 kandydatów ogólna liczba studentów wynosi 5071 i utrzymuje się od pewnego czasu na podobnym poziomie mimo pogłębiającego się niżu demograficznego. Martwi nas mniejsze zainteresowanie kierunkami ścisłymi i technicznymi, ale to ogólnopolska bolączka, której przyczyną jest nie tylko niż, ale przede wszystkim mało im sprzyjający system szkolnictwa średniego, i wciąż słabe zrozumienie dla potrzeb ich rozwijania. Niestety, mimo uzyskania przez nas grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kształcenie na kierunkach matematyka i elektrotechnika nie byliśmy w stanie wypełnić limitu przyjęć na te kierunki. Mamy pełną świadomość, że liczba studentów na kierunkach ścisłych i inżynierskich przekłada się na możliwości rozwoju naszego miasta, regionu i kraju.

Cieszy nas bardzo, że na odbywającej się dwa tygodnie temu „Nocy naukowców” w murach naszej szkoły pojawiło się bardzo wiele osób, w tym wielu naszych przyszłych potencjalnych studentów. Laboratoria w Centrum Nowoczesnych Technologii pełne były ciekawskich, a sala, w której odbyły się pokazy ciekawej chemii wprost „pękała w szwach” mimo późnej pory. Przy tej okazji pragnę gorąco podziękować pracownikom Zakładów Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Informatyki oraz Technologii Materiałów a przede wszystkim pracownikom Zakładu Chemii oraz studentom z Kół Naukowych za zorganizowanie i przeprowadzenie pokazów. Czas pokaże, czy to promocyjne przedsięwzięcie będzie miało wpływ na następne rekrutacje.

Jesteśmy ważnym i coraz lepiej rozpoznawalnym miejscem na edukacyjnej mapie Tarnowa. Od dłuższego też czasu jesteśmy w czołówce państwowych wyższych szkół zawodowych, zajmując w rankingach czołowe miejsca (w ubiegłym roku drugie, w tym roku piąte). Na tak wysoką pozycję składa się wiele czynników: nasza szeroka oferta edukacyjna, wysoki poziom kształcenia, osiągnięcia nauczycieli akademickich, ale przede wszystkim dokonania naszych studentów i absolwentów. Absolwentów, którzy kontynuują z powodzeniem studia drugiego stopnia przede wszystkim na uczelniach Krakowa, ale także Rzeszowa, Kielc i Lublina. Niektórzy z nich zdobywają laury i wyróżnienia. Nie brak też wśród naszych wychowanków osób, które podjąwszy pracę zawodową przynoszą chlubę nie tylko sobie, ale i naszej uczelni. Pozwolę sobie dodać, że jeden z naszych pracowników otrzymał tytuł profesora, czterech uzyskało stopnie doktora habilitowanego, a 5 stopień naukowy doktora (z tego 4 na pierwszym miejscu pracy). Dzięki temu w naszej Uczelni po dziesięciu latach działalności 37 doktorów i pięciu doktorów habilitowanych jest zatrudnionych na pierwszym miejscu pracy.

Dobrze rozwija się współpraca z zagranicą. Nasza Uczelnia dokonuje wymian studenckich z 9 uczelniami z europejskiego obszaru edukacyjnego, a niebawem podpiszemy kolejne porozumienia. W minionym roku akademickim wyjechało 17 naszych studentów i 9 wykładowców, przyjęliśmy 2 studentów zagranicznych i 4 wykładowców z innych krajów. Uczelnia organizowała ogólnopolskie seminarium poświęcone wdrażaniu procesu bolońskiego ze szczególnym uwzględnieniem wyższych szkół zawodowych. Uczestniczymy jako partner w dwóch projektach europejskich; mamy również podpisane porozumienia o współpracy dwustronnej z trzema kolejnymi partnerami. Jesteśmy też partnerami w ECTN (European Chemistry Thematic Network) oraz w EURASHE (europejskiej sieci instytucji kształcenia na poziomie wyższym).

Mam nadzieję, że ta potężna grupa młodych ludzi, którzy wybrali naszą szkołę i postanowili związać z nami swój los na najbliższe lata będzie godnie kontynuować dzieło starszych kolegów. Spotkaliśmy się już ze wszystkimi na uroczystych inauguracjach roku akademickiego w instytutach, a dzisiaj, w czasie uroczystej immatrykulacji ich przedstawiciele złożą w Państwa obecności uroczyste ślubowanie i otrzymają indeksy, stając się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Liczymy na tak owocną jak dotychczas współpracę z samorządem studentów we wszystkich ważnych dla szkoły kwestiach.

Dzięki Zarządowi Województwa Małopolskiego i Panu Marszałkowi projekt budowy kolejnego obiektu – Instytutu Ochrony Zdrowia wraz z halą sportową i pływalnią znalazł się na tzw. liście indykatywnej projektów priorytetowych, realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Od ubiegłego roku udało nam się już przygotować projekt wykonawczy i uzyskać pozwolenie na budowę. Pragnę również dodać, że doceniamy wsparcie, jakiego udzieliła nam grupa parlamentarzystów tarnowskich. Liczymy też na to wsparcie w staraniach o uzyskanie ze środków budżetowych tzw. wkładu własnego co umożliwi nam rozpoczęcie budowy może jeszcze w bieżącym roku. Jego realizacja znacznie przybliży materialne warunki powołania przyszłej Akademii. Mamy też piękny, wyremontowany w ostatnich dwóch latach dom studencki, w którym mieszka kilkuset naszych studentów.

Powołanie Akademii Tarnowskiej w dającej się przewidzieć przyszłości nie jest tylko kwestią postawienia nowych budynków i poprawy warunków materialnych naszego działania. Do rosnącego dorobku naukowego naszych pracowników należy dodać kolejne 440 publikacji w ciągu ostatniego okresu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała przede wszystkim po to, aby odpowiadać na potrzeby rynku pracy w Tarnowie i subregionie „Wschodnia Małopolska”. I chociaż późniejsze zmiany legislacyjne przesunęły nasze kształcenie od praktycznego do bardziej zbliżonego do akademickiego, to przecież staraliśmy się zawsze o tym pamiętać. O ile jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc i współpracę władzom samorządowym województwa, miasta, powiatu i powiatów sąsiednich, o tyle odczuwamy pewien niedosyt współpracy z małymi i dużymi firmami Tarnowa i subregionu. Wielu z nas, nauczycieli akademickich w PWSZ zna dobrze lub bardzo dobrze niektóre branże i ich potrzeby, ale sami nie zawsze jesteśmy w stanie określić jak powinien wyglądać profil kształcenia naszych absolwentów w szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Dziękujemy za zrozumienie i umożliwianie naszym studentom odbywania praktyk zawodowych, których pozostawiliśmy w naszych programach dwukrotnie więcej niż wymagane minimum. Zapraszamy jednak do bliższej współpracy, do wymiany poglądów, do pomocy w formułowaniu nowych programów, ułatwiających naszym absolwentom start w dorosłe życie zawodowe. Do Waszej dyspozycji jest nasz potencjał, zarówno badawczy, jak i nasza kadra dydaktyczna. Przecież naczelne hasło największego programu edukacyjnego w Unii to „Life-Long Learning” – „Uczenie się przez całe życie”. Mam nadzieję, że wiele możemy się od siebie nawzajem nauczyć. Obiecuję, że w najbliższym czasie wystąpimy z konkretnymi inicjatywami w tym zakresie.

Proszę mi pozwolić na koniec na krótką refleksję natury osobistej. Po raz pierwszy, bowiem na inauguracji roku akademickiego zabrakło profesora Adama Juszkiewicza, twórcy i wieloletniego Rektora naszej Uczelni, który wraca do zdrowia po poważnej operacji. Pragniemy mu podziękować za dotychczasowe działania na rzecz szkoły i życzyć szybkiego powrotu do zdrowia.

Szanowni Państwo,
Minione lata, w czasie, których tak wiele dzięki Wam udało się osiągnąć były latami wytężonej pracy. Chcę Wam wszystkim, pracownikom, studentom i absolwentom serdecznie podziękować.
Jednocześnie życzę, aby rok akademicki 2008/2009 był dla nas wszystkich pomyślny w pracy i w życiu osobistym. Abyśmy naszym działaniem i kolejnymi sukcesami mogli zaznaczyć naszą drogę w stronę wyznaczonych i wymarzonych celów.

Otwieram rok akademicki 2008/2009 – jedenasty w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

OBY TO BYŁO SZCZĘŚLIWE, SPRZYJAJĄCE I POMYŚLNE !
QUOD FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT !

Wróć do góry