Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024 (dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów, za wyjątkiem osób kończących studia w roku akademickim 2022/2023).

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2023/2024 przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r. w sposób hybrydowy poprzez:
1) umieszczenie wniosku wraz z załącznikami w urnie znajdującej się przy wejściu do Działu Pomocy Materialnej (pok. A030) lub przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Akademia Tarnowska Dział Pomocy Materialnej, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 (urna dostępna jest również w weekendy w godzinach otwarcia Uczelni),
2) lub ustalenie konkretnego terminu w celu osobistego złożenia wniosku w Dziale Pomocy Materialnej – rejestr zapisów dostępny będzie w Dziale Pomocy Materialnej, począwszy od dnia 24 kwietnia 2023 r. w godz. 1100 do 1230.

UWAGA !!!


Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej są dostępne wyłącznie w formie elektronicznej w zakładce Dział Pomocy Materialnej. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i umieścić w urnie wraz załącznikami, skompletowanymi zgodnie z instrukcją nr 2 lub złożyć w Dziale Pomocy Materialnej w w/w terminach (po wcześniejszym zarejestrowaniu się na konkretny termin).
Wszystkie dokumenty, takie jak: zaświadczenia wydane przez odpowiednie organy administracji państwowej na potrzeby stypendialne, oświadczenia studenta i członków jego rodziny, wzory do Regulaminu – powinny być złożone w oryginale. Dokumenty, których nie można złożyć w oryginale np. akty zgonu, akty urodzenia, akty małżeństwa, decyzje administracyjne, nakazy płatnicze, wyroki sądów, Pity, świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, powinny być złożone w kopii i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który je wydał lub opatrzone klauzulą „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy oświadczam, że kopia przedstawionego przeze mnie dokumentu jest zgodna z jego oryginałem” i czytelnie podpisane.

Wnioski w sprawie ubiegania się o miejsca w Domu Akademii Tarnowskiej dla osób będących studentami II, III, IV i V roku studiów w roku akademickim 2023/2024

Zgodnie z Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta studenci mogą ubiegać się o miejsca w Domu Studenta, przedstawiając dokumenty obrazujące sytuację materialną ich rodziny. W roku akademickim 2023/2024 miejsca w Domu Studenta Akademii Tarnowskie są przyznawane wg następujących kryteriów:

 1. pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
 2. dodatkowymi kryteriami przyznawania miejsc w Domu Studenta jest udokumentowane:
  a) odbywanie studiów w systemie stacjonarnym,
  b) przebywanie w domu dziecka w charakterze wychowanka,
  c) sieroctwo,
  d) niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem właściwego organu,
  e) udokumentowana choroba potwierdzona zaświadczeniem od lekarza specjalisty,
  f) praca społeczna na rzecz Uczelni potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studentów,
  g) zakwaterowanie w Domu Studenta w latach ubiegłych,
  h) zamieszkanie jednego z małżonków w Domu Studenta,
  i) samotne wychowywanie dziecka przez studenta,
  j) studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów.

Druki wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenta wraz z załącznikami dostępnesą do pobrania wyłącznie ze strony internetowej Uczelni: www.anstar.edu.pl z zakładki Dział Pomocy Materialnej.
Informujemy, że wnioski należy składać do dnia 14 czerwca 2023 r. w następujący sposób:
1) umieścić wniosek (Załącznik Nr 1) wraz z załącznikami w urnie znajdującej się przy wejściu do Działu Pomocy Materialnej (pok. A 030) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Akademia Tarnowska – Dział Pomocy Materialnej, ul. Mickiewicza 8,33-100 Tarnów;
2) osobiście w Dziale Pomocy Materialnej, od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 12.30.

Wróć do góry