Stypendia dla studentów tzw. kierunków zamawianych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 47 uczelni wyższych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” – Tytuł projektu systemowego realizowanego przez MNiSW „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”.

Przyjęcie przez Ministerstwo oferty złożonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie oznacza, że najlepsi studenci I roku kierunków: matematyka (specjalności matematyka finansowa, matematyka z informatyką) oraz elektrotechnika (specjalność: układy sterowania i systemy pomiarowe) mają szanse na otrzymanie stypendium w wysokości 1000 zł brutto. Zgodnie z przekazanymi przez MNiSW informacjami, szansę na otrzymanie stypendiów ma łącznie 20 studentów, jednakże ostateczna liczba przyznanych świadczeń zależeć będzie od liczby osób studiujących na I roku.

Realizacja projektu to jednak nie tylko stypendia dla studentów wspomnianych kierunków. To również programy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku, a także inne formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na tychże specjalnościach/kierunkach zamawianych (np. dodatkowe zajęcia dydaktyczne, współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (płatne staże, praktyki studenckie), lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, prowadzenie zajęć dydaktycznych przez profesorów wizytujących w uczelniach, wsparcie innowacyjnych metod i form kształcenia.

Wróć do góry