Ruszył nabór projektów w trzeciej już edycji programu MEiN  „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Zachęcamy studenckie koła naukowe działające przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie do przygotowania wniosków i udziału w tym programie.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników, transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej, nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych, zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-howzwiązanego z tymi wynikami; w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Ze względu na ograniczoną liczbę projektów, które mogą być zgłoszone, wnioski przygotowane przez koła naukowe zostaną poddane wewnętrznej weryfikacji i ocenie. Komisję oceniającą powoła Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. Uczelnia zgłosi do udziału w konkursie trzy najlepsze projekty. Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, a maksymalna, wnioskowana  kwota dofinansowania – 70 tys. zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z formularzem należy składać w Dziale Badań Naukowych w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2022 r. w formie elektronicznej (adres do korespondencji: l_matuszewska@anstar.edu.pl).

Przypominamy, że w ubiegłorocznej, drugiej edycji konkursu Koło Naukowe Elektroników „Amper” otrzymało dofinansowanie w wysokości 69 570 zł na realizację projektu „System kontroli naziemnej radiosond stratosferycznych”.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.
Informacji na temat konkursu i sposobu przygotowania wniosku udziela Dział Badań Naukowych: tel. 14 63 16 592, l_matuszewska@anstar.edu.pl.

Wróć do góry