Zapraszamy do udziału w Spotkaniu informacyjnym o programie ERASMUS+
Odbędzie się ono na platformie MS TEAMS w dniu 22.04.2021 o g. 11.00 -12.00.
Tematem są nowe zasady realizacji programu ERASMUS+ do końca września 2022 roku.

STUDENCI: Możliwości wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne

PRACOWNICY: możliwości wyjazdów w celu realizacji dydaktyki i staży w zagranicznych uczelniach i zagranicznych instytucjach

STUDENCI I PRACOWNICY: możliwość zaliczania szkoleń on-line do dorobku

PYTANIA i odpowiedzi

SPOTKANIE Z OSOBAMI które uczestniczyły w programie
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9409f2b5a7ec434eb75cb23e791b108a%40thread.tacv2/1618759339902?context=%7b%22Tid%22%3a%225bcccb35-0e7b-4ed1-b306-b54b683947cc%22%2c%22Oid%22%3a%22f4df3fcf-a57a-4887-97ae-a53a9a5dbf3f%22%7d

 

Wróć do góry