Natalia Kałucka (Wychowanie fizyczne) oraz Aleksandra Kałucka (Matematyka) znalazły się w gronie stypendystek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O ministerialne wsparcie przyznawane za „znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe” ubiegało się łącznie 1068 studentów. Ministerstwo przyznało stypendia 368 najlepszym. Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 tys. zł.

Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi przy przyznawaniu stypendiów obowiązywała zasada równego traktowania dyscyplin naukowych i artystycznych. Studenci konkurowali o stypendia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a stypendia przyznawane były w oparciu o przynależność dyscyplin do dziedzin nauki.

Zespół ustalił, że w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej rekomenduje się przyznanie nie więcej niż 18 stypendiów. Zespół ustalił również, że w przypadku rekomendowania w danej dyscyplinie naukowej mniej niż 18 stypendiów może być zastosowany dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Stypendium może być wówczas przyznane studentom reprezentującym inne dyscypliny naukowe zaliczane do tej samej dziedziny nauk, a w przypadku dziedziny nauki teologiczne – studentom reprezentującym dziedzinę nauk humanistycznych lub społecznych, według proporcjonalnego podziału. Natomiast w przypadku wniosków zawierających osiągnięcia sportowe Zespół zarekomendował przyznanie nie więcej niż 36 stypendiów. Studenci posiadający osiągnięcia sportowe konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych.

Wnioski z danej dyscypliny oceniane były w systemie OSF przez jednego eksperta, co zapewniało spójność oceny dla całej grupy wniosków, z tym że w przypadku konfliktu interesów (np. pracy członka Zespołu w uczelni przedkładającej wniosek, współpracy naukowej członka Zespołu ze studentem, pokrewieństwa, etc.) wniosek z danej dyscypliny oceniał ekspert zewnętrzny. Ww. wytyczne zostały zaimplementowane do systemu OSF, dzięki czemu ocena wniosków mogła być dokonywana przez ekspertów Zespołu według jednolitych reguł, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w tym reguł walidacyjnych, eliminujących błędne stosowanie wytycznych.

W dniu 22 marca 2024 r. – spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Nauki, Dariusz Wieczorek – przyznał stypendium 386 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez ww. Zespół.

Rekomendacje Zespołu obejmowały wnioski ulokowane najwyżej w rankingach dyscyplinowych w ramach danych dziedzin, zawierające wyłącznie znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Dzięki temu stypendium otrzymali najlepsi studenci reprezentujący niemal wszystkie (50 z 55) dyscypliny naukowe i artystyczne. Minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania stypendium był różny w każdej z dyscyplin. Stypendium otrzymało również 35 studentów, którzy we wnioskach przedstawili osiągnięcia sportowe. Próg punktowy dla tej grupy wniosków był jednakowy.

Na podstawie materiału MNiSW

Wróć do góry