Paweł Franczak , wykładowca Katedry Ochrony Środowiska Akademii Tarnowskiej otrzymał stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. Studia doktoranckie realizował na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem jego pracy doktorskiej pt. „Zmiany uwarunkowań obiegu wody w zlewni Skawy” był dr hab. Bartłomiej Rzonca, prof. UJ.

Serdecznie gratulujemy!

Paweł Franczak jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej ukończył studia I i II stopnia również na kierunku geografia. W trakcie studiów Paweł Franczak był stypendystą Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w latach 2012-2013. Został także wyróżniony w konkursie na Najlepszego Studenta RP Studencki Nobel 2013. 

Doświadczenie zawodowe zdobył w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a w Zakładzie Geochrony (2013-2014). W trakcie pracy w IOP PAN brał również udział w opracowywaniu Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego, w zakresie „Ochrony przyrody nieożywionej oraz gleb”. Odbył także staż w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB (2013). Od 2017 r. specjalista w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą, a następnie w Dziale Zgód Wodnoprawnych. Od 2019 r. kierownik Zbiornika wodnego Świnna Poręba w PGW Wody Polskie.

Od 2015 r. wykładowca w PWSZ w Tarnowie, a następnie w Akademii Tarnowskiej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na studia na kierunku ochrona środowiska.

Zainteresowania badawcze Pawła Franczaka koncentrują się wokół hydrologii, geomorfologii fluwialnej i speleologii, a także geografii historycznej i historii środowiskowej. Jest autorem około 70 recenzowanych prac naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz monografiach naukowych, w tym 5 artykułów z listy filadelfijskiej. Indeks Hirscha 5, liczba cytowań wg Google Scholar: 408 oraz wg Researchgate: 260.

Publikuje regularnie w regionalnych czasopismach popularnonaukowych m.in. w „Roczniku Babiogórskim” (od 2013 r.). Redaktor 4 monografii, w tym Police – pasmo w cieniu Babiej Góry (2017) oraz autor i współautor 4 książek, w tym Zanim nadjedzie powódź (2017) oraz Morowe powietrze pod Babią Górą. Epidemie chorób zakaźnych i klęsk głodu w Skawicy w XIX w. (2019). Współautor 3 arkuszy Mapy turystyczno-nazewniczej Gminy Zawoja oraz autor 162 opisów jaskiń w 4 tomowej monografii Jaskinie polskich Karpat fliszowych (2016).

Wróć do góry