Podobnie jak w semestrze zimowym nauczanie większości przedmiotów w semestrze letnim odbywać się będzie w naszej Uczelni w trybie zdalnym. Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne wymagające osobistego kontaktu. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w semestrze letnim obecnego roku akademickiego kształcenie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyłączeniem zajęć praktycznych, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Wykaz takich zajęć sporządzają dziekani wydziałów w porozumieniu z kierownikami katedr, Kierownik Studium Języków Obcych, Prezes Klubu Uczelnianego AZS, a w przypadku studiów podyplomowych i kursów osoby do tego uprawnione.

Kształcenie zdalne ma przebiegać w czasie rzeczywistym zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć. Prowadzenie zajęć w tradycyjnej formie odbywać się będzie w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Aktualna instrukcja dotycząca wymogów, jakie powinny zostać spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie kampusu PWSZ w Tarnowie znajduje się tu.

Pełna treść Zarządzenia. 

Wróć do góry