Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytet Jagielloński podpisały ramowe porozumienie o współpracy. Jego głównym celem jest wymiana doświadczeń i udział we wspólnych przedsięwzięciach naukowych. Głównymi uczestnikami działań podejmowanych w ramach współpracy będą Katedra Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie i Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ.

Zawarcie  wspomnianego porozumienia stanowi potwierdzenie silnych więzi łączących naszą Uczelnię z najstarszą uczelnią w Polsce. Uniwersytet Jagielloński wspierał starania miasta Tarnowa o utworzenie PWSZ najpierw swym autorytetem, a następnie, z pozycji patrona i opiekuna, udzielał jej wielorakiej pomocy: kadrowej, naukowej, organizacyjnej oraz dydaktycznej. Sytuacja ta ma charakter trwały, a wszystkie jej wymienione wyznaczniki mają pełne odzwierciedlenie w przypadku kierunku filologia polska, który od samego początku – czyli od momentu powstania Uczelni kształci studentów na specjalności nauczycielskiej. O wysokim poziomie edukacji w tym zakresie świadczą przede wszystkim kariery zawodowe absolwentów jako polonistów szkolnych, a także jego pozytywna ocena przez środowiska specjalistów:  językoznawców, literaturoznawców i co szczególnie ważne – dydaktyków literatury i języka. Do zapewnienia kierunkowi wysokiego poziomu przyczyniła się udzielana mu bezpośrednio i pośrednio pomoc ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ.

Kierownik Katedry Filologii Polskiej dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ, zaznacza, że podpisanie porozumienia o współpracy przy kształceniu nauczycieli polonistów pomiędzy PWSZ w Tarnowie a Uniwersytetem Jagiellońskim jest  ze strony krakowskiej uczelni formalnym aktem wsparcia oznaczającym spełnienie określonego w Ustawie – „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – warunku, ale przede wszystkim oznacza wolę kontynuacji istniejących od ponad 20 lat kontaktów, ich potwierdzenie oraz usankcjonowanie.

Współpraca podjęta na mocy porozumienia obejmie przede wszystkim:

  • doradztwo w kwestiach merytorycznych i dydaktycznych podczas spotkań m.in. pracowników Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ z pracownikami Zespołu Dydaktycznego Katedry Filologii Polskiej naszej Uczelni;
  • uczestniczenie we wspólnych działaniach naukowych i dydaktycznych,
  • realizację wspólnych projektów badawczych;
  • gościnne wykłady pracowników Wydziału Polonistyki UJ w PWSZ w Tarnowie;
  • uczestniczenie przedstawicieli Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej WP UJ w roli obserwatorów w trakcie egzaminu nauczycielskiego naszych studentów;
  • recenzowanie przez naukowców Wydziału Polonistyki UJ publikacji przygotowanych przez nauczycieli akademickich Katedry Filologii Polskiej naszej Uczelni,
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw dydaktycznych i badawczych z uwzględnieniem zagranicznych partnerów.
Wróć do góry