Nowy kierunek w ofercie dydaktycznej Akademii Tarnowskiej. Już od najbliższego października wszyscy chętni będą mogli studiować na kierunku Język francuski dla potrzeb zawodowych (specjalizacja: Język francuski w logistyce). Nabór dodatkowy ruszy w tym roku 17 sierpnia, ale rekrutacja na nowy kierunek (studia niestacjonarne) będzie możliwa od 1 września.

Studia na kierunku Język francuski dla potrzeb zawodowych,specjalizacja Język francuski w logistyce to studia I stopnia o profilu praktycznym, trwające sześć semestrów. Studia proponowane są w trybie stacjonarnym (dopiero w przyszłym roku) oraz niestacjonarnym (już od tego roku).

Nauka języka francuskiego zaczyna się od podstaw, znajomość języka angielskiego jest poszerzana w zakresie logistyki, a zagadnienia marketingowe, prawne czy finansowe przedstawiane są najpierw w języku polskim, a potem opracowywane w języku francuskim –tłumaczy Magdalena Szczepanik-Ninin z Katedry Filologii. Kierunek studiów powstał w kontekście obserwowanego na dzisiejszym rynku pracy zapotrzebowania na pracowników legitymujących się nie tylko znajomością języka angielskiego, ale również biegłą znajomością języka francuskiego, w tym specjalistycznego języka biznesu – dodaje.

Studia na kierunku Język francuski dla potrzeb zawodowych, specjalizacja Język francuski w logistyce mają charakter interdyscyplinarny. Program studiów łączy:

 • treści ogólne związane z szeroko rozumianym językoznawstwem i kulturoznawstwem
 • treści specjalistyczne w zakresie logistyki (wybrane zagadnienia z dziedziny ekonomii, finansów, marketingu, prawa i technologii informatycznych)
 • treści we francuskim i angielskim języku specjalistycznym, przygotowujące absolwenta do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, pozwalające na swobodne poruszanie się w międzynarodowym świecie biznesu
 • wielojęzyczną kompetencję komunikacyjną.

Program studiów wyposaża w wiedzę:

 • o języku francuskim (nauczanie od poziomu początkowego), w tym o języku specjalistycznym; o metodach analizy i interpretacji dyskursu, tworzenia dokumentacji i korespondencji w języku francuskim,
 • o zależnościach między faktami i zjawiskami językowo-kulturowymi, co pozwala rozumieć podstawowe dylematy współczesnej cywilizacji w kontekście globalizacji,
 • na temat wybranych faktów i zjawisk z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i etycznych funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji,
 • o regułach tworzenia i rozwoju wybranych form przedsiębiorczości, pojęciach i zasadach z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej oraz prawa autorskiego.

Program studiów kształtuje umiejętności praktyczne, takie jak:

 • posługiwanie się językami obcymi: francuskim (C1 ESOKJ) i angielskim (B2 ESOKJ), co umożliwia skuteczną komunikację w kontekście zawodowym, z użyciem rozmaitych stylów i rejestrów języka oraz specjalistycznej terminologii,
 • pośredniczenie w specjalistycznej ustnej komunikacji międzyjęzykowej (francuski/angielski/polski), wyrażanie złożonych sądów i opinii, uczestniczenie w debacie, dokonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dotyczących problematyki zawodowej,
 • dobieranie i stosowanie dostępnych metod, narzędzi oraz technologii służących realizacji podejmowanych zadań, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych we współczesnym biznesie,
 • krytyczną ocenę i wykorzystywanie źródeł wiedzy funkcjonujących na rynku gospodarczym do podnoszenia własnych kwalifikacji i sprawnego funkcjonowania instytucji, w której znalazł zatrudnienie.

Program studiów umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych, kompetencji interkulturowych, nieodzownych w multilingwalnym i wielokulturowym kontekście zawodowym. Program kształtuje następujące kompetencje społeczne:

 • rozwijanie kreatywnego myślenia i działania w sposób ekonomiczny oraz odpowiedzialnego i etycznego postępowania w ramach pełnionej roli zawodowej,
 • przygotowanie do samodzielnego planowania własnego uczenia się przez całe życie,
 • wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych, do uczestniczenia w promowaniu kultury współpracy i zasad etyki zawodowej oraz do inicjowania i współorganizowania działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego.
 1. Ponadto studia na kierunku Język francuski dla potrzeb zawodowych, specjalizacja Język francuski w logistyce pozwalają:
 • uczyć się w nowoczesnych salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowo-tłumaczeniowych,
 • rozwijać zainteresowania i współtworzyć ciekawe wydarzenia i imprezy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów,
 • uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak coroczne Dni Frankofonii,
 • brać udział w spotkaniach z przedstawicielami firm poszukujących pracowników z dobrą znajomością języka francuskiego,
 • wykorzystywać umiejętności językowe podczas praktyk i stażów zawodowych w Polsce bądź za granicą,
 • wyjechać na stypendium i studiować w zagranicznej uczelni (najczęściej przez jeden semestr) w ramach programu Erasmus +.

Absolwent studiów na kierunku Język francuski dla potrzeb zawodowych, specjalizacja Język francuski w logistyce może być zatrudniony w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych, w charakterze asystenta językowego (język francuski oraz angielski) ze znajomością podstaw logistyki. Są to m. in. stanowiska:

 • specjalisty ds. obsługi klienta z językiem francuskim;
 • specjalisty ds. sprzedaży z językiem francuskim;
 • specjalisty ds. realizacji zamówień z językiem francuskim;
 • asystenta biurowego ze znajomością języka francuskiego;
 • asystenta ds. tłumaczeń polsko-francuskich i francusko-polskich.

Absolwent ma możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych i innych formach doskonalenia kompetencji zawodowych.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara maturaUwagi
część pisemna: język obcy nowożytnyczęść pisemna lub ustna: język obcy nowożytnyPrzedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry