Nowe specjalności kształcenia w tarnowskiej PWSZ
25 stycznia 2008 r. odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie konferencja prasowa podczas której przedstawione zostały plany rekrutacji na studia w nadchodzącym roku akademickim 2008/2009 oraz dwie specjalności: matematyka finansowa i rachunkowość i finanse stanowiące nowość w ofercie edukacyjnej Uczelni.

Prorektor ds. Studenckich Dr Józef Węglarz, doc. PWSZ przedstawił uchwałę Senatu PWSZ w Tarnowie w sprawie określenia liczby miejsc na studiach w roku akademickim 2008/2009. Zgodnie z nią, od października br. studia na tarnowskiej PWSZ może rozpocząć 1695 osób na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz 540 na studiach niestacjonarnych (zaocznych). W sumie, na pierwszym roku studiów kształcenie może podjąć aż 2235 osób.

Zmianom uległ system rekrutacji – stosowany dotychczas System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów został ulepszony i tak zmodyfikowany, by nie wymagać od kandydata na studia obecności na Uczelni w trakcie procesu składania podania. Kandydat korzystając z formularza w systemie dokona rejestracji, a wydrukowany formularz wraz z niezbędnymi załącznikami może np. wysłać drogą pocztową.

Systematycznie wzbogaceniu ulega oferta edukacyjna PWSZ w Tarnowie. W zeszłym roku akademickim, na kierunku matematyka, obok specjalności matematyka z informatyką, została uruchomiona specjalność matematyka finansowa. Jak informował Zastępca Kierownika Zakładu Matematyki Dr hab. Mirosław Baran, prof. PWSZ; w trakcie studiów na tej specjalności studenci mają zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na zatrudnienie we wszelkiego rodzaju instytucjach operujących finansami, a w szczególności w bankach, w instytucjach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych itp. Po raz pierwszy natomiast, posiadanie oceny z matematyki na świadectwie maturalnym nie jest konieczne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na kierunek matematyka. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci, będą mieli możliwość nadrobienia ewentualnych zaległości ze szkoły średniej i wyrównania poziomu w ramach zajęć z przedmiotu Repetytorium z matematyki.

Zupełnie nową specjalnością, na którą nabór będzie prowadzony po raz pierwszy w tym roku, jest specjalność rachunkowość i finanse na kierunku ekonomia. Informacje o tej specjalności przedstawiła Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego Dr Małgorzata Szczerbińska-Byrska, doc. PWSZ oraz Kierownik Zakładu Agroekonomii Dr inż. Józef Kania, doc. PWSZ. Do tej pory osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z ekonomią mogły w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie kształcić się jedynie na specjalności agroekonomia. Teraz, studenci kierunku ekonomia, już po pierwszym roku studiów będą mogli w ramach kształcenia specjalistycznego wybrać specjalność agroekonomia bądź rachunkowość i finanse. W ramach tej nowej specjalności, studenci będą kształcić się m. in. w zakresie prowadzenia rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach, analizy i projekcji finansowej w firmie, sporządzania raportów finansowych, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego w Polsce i UE, zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, funduszy emerytalnych, funkcjonowania rynków finansowych, doradztwa rachunkowego, wyceny majątku i metod wyceny projektów gospodarczych oraz zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych polityki strukturalnej UE. Absolwent specjalności rachunkowość i finanse ma posiadać wiedzę przygotowującą do podjęcia pracy m .in. w bankach, instytucjach publicznych i finansowych.
Kryteria przyjęć obowiązują jak na kierunku ekonomia, a więc w przypadku tzw. nowej matury brana jest pod uwagę suma punktów z części pisemnej egzaminu dojrzałości: na poziomie podstawowym z języka polskiego oraz na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z jednego z przedmiotów: matematyka, biologia lub geografia (do wyboru przez kandydata), w przypadku zdawania egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się wyższy wynik.
Studia na kierunku ekonomia prowadzone będą w systemie stacjonarnym (tzw. dziennym czyli bezpłatnym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).

Wróć do góry