Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w dniu 18 listopada 2011 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia na kierunku administracja nowej specjalności: administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim. Nowa specjalność zostanie uruchomiona już w roku akademickim 2012/2013!

Uchwała Senatu zatwierdza starania Dyrekcji Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego oraz Kierownictwa Zakładu Administracji Publicznej o utworzenie dodatkowej specjalności w ramach kierunku administracja. Do tej pory Uczelnia proponowała kandydatom jedną specjalność – niezwykle popularną administrację publiczną.

Celem nowej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje językowe konieczne do wykonywania zawodu administratywisty w instytucjach międzynarodowych i krajowych związanych ze strukturami unijnymi i międzynarodowymi.

Plan studiów obejmuje 2430 godz. dydaktycznych (bez praktyk zawodowych), w tym 930 godz. języka francuskiego, realizowanego od podstaw lub innych poziomów. Oprócz przedmiotów kierunkowych dla administracji nowością są takie przedmioty jak:

Protokół dyplomatyczny i etykieta w stosunkach bilateralnych i instytucjach międzynarodowych,
Prawo umów międzynarodowych,
Samorząd terytorialny i administracja państw Grupy Wyszehgradzkiej,
Ustroje państw Grupy Wyszehgradzkiej,
Praca biurowa z uwzględnieniem standardów europejskich,
Prawo umów międzynarodowych,
Urzędnik w środowisku międzynarodowym,
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Zarządzanie projektami UE.

Przedmioty specjalizacyjne wprowadzane będą od II roku studiów, z tym, że język francuski realizowany będzie od semestru I. Obok języka francuskiego (który nauczany będzie na poziomie podstawowym lub zaawansowanym) studenci będą mogli korzystać z lektoratu języka angielskiego. Uczelnia gwarantuje możliwość odbywania praktyk studenckich m.in. w ambasadach, konsulatach oraz instytucjach Unii Europejskiej.

Właśnie w tym celu w dniach 17 do 21 października 2011 r. przedstawiciele Zakładu Administracji Publicznej i Zakładu Filologii Romańskiej, w odpowiedzi na zaproszenie dr. Pawła Kowala, posła do Parlamentu Europejskiego, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Brukseli. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie reprezentowali: dr Anna Gądek Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego, mgr Małgorzata Pociecha Kierownik Zakładu Filologii Romańskiej, dr Anna Pachowicz wykładowca, mgr Grzegorz Kądzielawski pracownik dydaktyczny, mgr Katarzyna Lechowicz pracownik dydaktyczny i opiekun Studenckiego Koła Naukowego „LEX”.

Spotkania z posłami do Parlamentu Europejskiego dr. Pawłem Kowalem i Bogusławem Sonikiem były okazją do odbycia rozmów dotyczących staży studenckich w instytucjach unijnych. Eurodeputowani – dr Paweł Kowal i Bogusław Sonik wyrazili chęć przyjmowania tarnowskich studentów na praktyki i staże w instytucjach Unii Europejskiej. Możliwości organizowania staży międzynarodowych rozpoznaje również mgr Andrzej Ogonowski, Kierownik praktyk studenckich w Zakładzie AP, który przebywa aktualnie na miesięcznym wyjeździe w Brukseli.

Należy dodać, że nie są to pierwsze kontakty Zakładu Administracji Publicznej z instytucjami unijnymi. W czerwcu 2011 r. dwie studentki kierunku administracja tarnowskiej PWSZ – Iwona Petryla i Sylwia Pytel odwiedziły Strasburg.

Maturzystów zainteresowanych kryteriami przyjęć dla specjalności administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim informujemy, że kandydaci przyjmowani są na kierunek administracja. Rozdział na specjalności (administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim lub administracja publiczna) następuje po przyjęciu na studia.

Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013, kandydaci posiadający tzw. nową maturę deklarują do postępowania rekrutacyjnego na kierunek administracja studia stacjonarne (dzienne) dwa przedmioty z części pisemnej egzaminu dojrzałości: 1) język polski oraz 2) do wyboru jeden przedmiot: język obcy, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie. W przypadku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pod uwagę bierze się jeden dowolnie wskazany przez kandydata przedmiot z części pisemnej. Jeżeli przedmiot stanowiący kryterium kwalifikacyjne był zdawany w systemie „nowej matury” na poziomie: podstawowym – liczba punktów rankingowych równa się liczbie punktów procentowych, przy poziomie rozszerzonym stosuje się wskaźnik 2,0 natomiast przy poziomie dwujęzycznym wskaźnik 3,0.

Szczegółowe informacje na temat sposobu rekrutacji na wszystkie kierunki studiów zawarte są w Regulaminie Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013 >>>

Wróć do góry