Już w poniedziałek, 4 października rozpocznie się rekrutacja chętnych na kolejne szkolenie dla nauczycieli akademickich mające podwyższyć ich kompetencje w obszarze aktywnych metod nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK). To kolejna już tura szkoleń z różnych obszarów, które uda się zrealizować dzięki środkom unijnym pozyskanym w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”.

Informacje na temat dostępnych szkoleń znaleźć można na STRONIE PROJEKTU.

Warto dodać, że 29 września inna grupa nauczycieli akademickich PWSZ zakończyła inne szkolenie – podwyższające ich kompetencje dydaktyczne w obszarze stosowania metod statystycznych. Obejmowało ono 40 godzin, a sfinansowane zostało również z projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”.

Ponadto, kontynuowane są indywidualne zajęcia dla kadry uczelni podwyższające kompetencje w obszarze posługiwania się językiem angielskim w procesie dydaktycznym. Nauczyciele doskonalą umiejętności korzystania ze źródeł anglojęzycznych, czy opracowywania materiałów dydaktycznych w języku angielskim.

Swobodne posługiwanie się językiem specjalistycznym umożliwi prowadzenie zajęć w języku obcym, co z kolei może przełożyć się na zwiększenie współpracy międzynarodowej w obszarach zainteresowań zawodowych.

Wszystkie powyższe inicjatywy szkoleniowe realizowane są w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie” (ze środków EFS w ramach PO WER, z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.)

Wróć do góry