JM Rektor PWSZ w Tarnowie dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni i Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Odział w Tarnowie Ewa Skąpska-Wilk podpisały umowę o współpracę, dzięki czemu obie instytucje będą kontynuować realizowanie wspólnych działań. 

Umowa obejmuje następujące pola współpracy:

  • organizowanie staży oraz praktyk w ZUS dla studentów;
  • prowadzenie przez ekspertów ZUS konsultacji i wykładów z zakresu ubezpieczeń społecznych dla studentów i wykładowców;
  • współorganizowanie konferencji poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych oraz edukacji w tym zakresie;
  • możliwość nieodpłatnego udziału ekspertów ZUS podczas konferencji i wydarzeń typu „Dni kariery”;
  • przygotowanie opinii przez ekspertów ZUS w przypadku zamiaru utworzenia kierunku lub przedmiotu obejmującego swym zakresem ubezpieczenia społeczne;
  • uznanie przez Uczelnię ważności Olimpiady organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół średnich i przyznanie im indeksu lub dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na studia dla kandydatów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w III etapie’
  • publikowanie artykułów naukowych autorstwa pracowników PWSZ w Tarnowie w punktowanym kwartalniku „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”.
Wróć do góry