Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia  naukowe lub artystyczne lub sportowe oraz student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, który w roku złożenia egzaminu maturalnego posiada:

  • statusu laureata olimpiady międzynarodowej albo jest laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego,
  • statusu medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora nie uwzględnia się studentów pierwszego roku studiów, którzy otrzymali obligatoryjne stypendia rektora jako laureaci lub finaliści olimpiad albo medaliści we współzawodnictwie sportowym co najmniej o tytuł Mistrza Polski. 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora określone są w Uchwale Nr 3 Uczelnianej Komisji Stypendialnej ANS w Tarnowie.

Wróć do góry