1 września 2023 r. rusza nowa edycja  programu Ministerstwa Edukacji  i Nauki, zatytułowanego „Perły nauki II”!

Program jest skierowany do uzdolnionych studentów, którzy chcą realizować projekty badawcze. W programie – organizowanym w formie konkursu – mogą wziąć udział:

 • studenci pierwszego roku studiów II stopnia (którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w 2022 r.)

 • studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy w 2022 r. ukończyli trzeci rok studiów na tym kierunku

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu badawczego w formie wniosku złożonego w systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF).

Termin składania wniosków: 1 września 2023 r. (godz. 8:00) – 13 października 2023 r. (godz. 16:00).
Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych;
 • 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki.

Funkcję kierownika projektu pełni student, opiekę merytoryczną sprawuje nauczyciel akademicki, posiadający dorobek naukowy w tej dyscyplinie.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu może być student spełniający warunki podane powyżej, który:

 • prowadzi zaawansowane badania naukowe
 • posiada znaczące osiągnięcia naukowe (jest np. autorem lub współautorem co najmniej jednej monografii naukowej lub rozdziału w monografii albo artykułu w czasopiśmie naukowym;  wystąpił z referatem na prestiżowej konferencji ogólnopolskiej lub międzynarodowej)
 • posiada udokumentowaną znajomość języka obcego na poziomie B2

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

 • zakup aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu
 • wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają (do 3000 zł miesięcznie!)
 • wynagrodzenie opiekuna naukowego
 • konsultacje, przeprowadzenie ankiet, usług badawczych, usług specjalistycznych itp.
 • zakup materiałów biurowych i innych wykorzystywanych do prowadzenia badań
 • wyjazdy związane z realizacją projektu (w tym opłaty konferencyjne)
 • publikację wyników badań
 • zakup specjalistycznych publikacji, pomocy naukowych, subskrypcji, prenumerat, baz danych lub dostępu do tych baz

Jakie są kryteria oceny wniosków?

W ramach oceny poziomu merytorycznego:

 • wartość naukową lub artystyczną projektu
 • przewidywany sposób upowszechniania wyników badań naukowych lub twórczości artystycznej
 • zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do przedmiotu i zakresu badań naukowych

W ramach oceny potencjału wnioskodawcy:

 • możliwość wykonania projektu
 • dorobek naukowy albo artystyczny i kwalifikacje opiekuna naukowego albo artystycznego
 • poziom i oryginalność osiągnięć naukowych albo artystycznych kierownika projektu wymienionych we wniosku.

Wnioskodawcą w programie „Perły nauki II” może być Uczelnia. Informacji dotyczących programu udziela Dział Badań Naukowych. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt osobisty (biuro czynne: pn.-pt. w godz. 8:00-16:00, p. B 102) lub telefoniczny: 14 63 16 592.

Więcej informacji na temat programu na stronie MEiN.

Wróć do góry