W ramach zadania 3. w projekcie „P  erspektywy  W spółpraca  S ynergia  Z arządzanie  w Tarnowie” przewidziano Zajęcia z udziałem pracodawców. Dzielenie się doświadczeniem przez praktyków zatrudnionych w instytucjach związanych z kierunkiem kształcenia w oparciu o analizę konkretnych problemów – to główne założenie tego zadania.

Wykłady dla studentów filologii polskiej poprowadzą w trybie zdalnym (w Microsoft Teams):

– w dniu 2.06.2021 r. w godz. 9.00-12.45 mgr Wioletta Zarębska dla studentów specjalności twórcze pisarstwo (II i III rok); tematyka wykładu: Dziennikarstwo w kontekście mediów lokalnych;

– w dniu 8.06.2021 r. w godz. 16.00-19.45 dr Magdalena Peterek dla studentów specjalności nauczycielskiej (II i III rok); tematyka wykładu: Zaburzenia podsystemu fonetycznego wskazujące na wadę i niezakończony rozwój mowy. Dysleksja oraz dysgrafia jako specyficzne trudności szkolne ucznia w klasach IV-VIII.

Tego typu kontakty z pracodawcami/praktykami to niezwykła okazja do poznania ich perspektywy, ale też szansa na poszerzenie doświadczeń oraz zaplanowanie własnej kariery zawodowej. Mamy nadzieję, że te spotkania przyczynią się do osadzenia wyobrażeń studentów w konkretnej rzeczywistości zawodowej.


Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00
Okres realizacji: od 1.05.2018 do 30.06.2022

———————————————————————————————————-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 

 

Wróć do góry