FILOLOGIA POLSKA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA

Marzysz o rozwijaniu swoich pasji i talentów (od zawsze marzysz o tym, by pracować ze słowem i pisanym, i mówionym)? Kochasz czytać i godzinami możesz rozmawiać o nowościach wydawniczych? Chcesz doskonalić swój warsztat pisarski, a może zgłębiać fenomen języka ojczystego? Jeśli tak, proponujemy studia polonistyczne w Akademii Tarnowskiej!

Sprawdź naszą ofertę i zarejestruj się w systemie https://erk.pwsztar.edu.pl/ !

Oferta na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Nr 43/2024 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2024/2025 > https://bip.atar.edu.pl/uchwala/u-43-2024 [https://bip.atar.edu.pl/attachments/5318/download]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43/2024Senatu Akademii Tarnowskiej

Nazwa kierunku studiów: Filologia polska

Specjalność, specjalizacja w zakresie: dziennikarstwo, nauczycielska

Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata; posiada wykształcenie humanistyczne oraz zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz specjalności nauczycielskiej i specjalności dziennikarstwo. Absolwent nabywa zwłaszcza umiejętności praktyczne, realizując interdyscyplinarny i praktyczny program studiów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod głównie na ćwiczeniach praktycznych i w trakcie sześciomiesięcznej praktyki zawodowej.

Absolwent studiów zna w stopniu zaawansowanym: struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), literaturę i kulturę polską, przemiany twórczości literackiej, teksty i zjawiska literackie, związki filmu, sztuk audiowizualnych z literaturą i stosuje tę wiedzę w praktyce. Potrafi: operować materiałem literackim i językiem, tworzyć komunikaty poprawne pragmatycznie i językowo oraz dopasowane formalnie do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego; wybrać przydatne w danej sytuacji komunikacyjnej stylistyczne środki językowe i czynić z nich użytek; ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych na poziomie normy wzorcowej i użytkowej oraz skorygować zauważone błędy. Jest gotów do rozwijania sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim, do popularyzowania znajomości języka polskiego i literatury oraz kultury języka i kultury czytelniczej, do podejmowania współpracy w organizowaniu i merytorycznym przygotowaniu wydarzeń kulturalnych (jak festiwale literackie, uroczystości okolicznościowe, konkursy), a także do świadomego uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego i ich oceny z perspektywy wartości. Absolwent studiów jest ponadto przygotowany do samodzielnego dalszego uczenia się, poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia warsztatu pracy z innymi.

Absolwent studiów kierunku filologia polska, studia pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent specjalności dziennikarstwo jest przygotowany do pracy w zawodzie dziennikarza w nowoczesnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja, media społecznościowe) lub w obszarach okołomedialnych (np. w instytucjach i organizacjach medialnych oraz w instytucjach kultury; w biurach prasowych firm, urzędów i organizacji publicznych). Dysponuje odpowiednim warsztatem językowym i nowoczesnym warsztatem dziennikarskim, posiada praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, a zrealizowane przedmioty przygotowują go do pracy zawodowej.

Absolwent w ramach specjalności nauczycielskiej studiów pierwszego stopnia (zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) uzyskuje wstępne przygotowanie nauczycielskie i po ukończeniu studiów drugiego stopnia może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne w pracy nauczyciela. Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach pierwszego stopnia jest realizowany na zajęciach obowiązkowych, takich jak: emisja głosu, etyka zawodu nauczyciela, kompetencje cyfrowe i e-narzędzia w pracy nauczyciela polonisty, metodyka nauczania literatury i języka polskiego, nauczanie języka polskiego jako obcego, pedagogika, podstawy dydaktyki, praktyka zawodowa: psychologiczno-pedagogiczna, praktyka zawodowa, psychologia; a także na zajęciach do wyboru (- z każdej grupy po jednym): 1) kanon lektur szkolnych/ literatura dziecięco-młodzieżowa, 2) sztuki audiowizualne w edukacji polonistycznej/ wychowanie przez sztukę i literaturę, 3) animacja kultury w środowisku lokalnym/ metodyka zajęć pozalekcyjnych, 4) kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń/ warsztaty logopedyczne.

Do otrzymania pełnej kwalifikacji pozwalającej na wykonywanie zawodu nauczyciela języka polskiego konieczne jest ukończenie studiów nauczycielskich drugiego stopnia (harmonogram realizacji specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia na pierwszym i drugim stopniu studiów, tzn. absolwent po ukończeniu studiów obu stopni uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego).

Uchwała Nr 44/2024 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia polska – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2024/2025 > https://bip.atar.edu.pl/uchwala/u-44-2024 [https://bip.atar.edu.pl/attachments/5319/download]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2024 Senatu Akademii Tarnowskiej

Nazwa kierunku studiów: Filologia polska

Specjalność, specjalizacja w zakresie: dziennikarstwo cyfrowe i PR, korektor tekstów i redaktor wydawniczy, nauczycielska

Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra; posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności (specjalność dziennikarstwo w mediach cyfrowych i PR, korektor tekstów i redaktor wydawniczy lub nauczycielska). Absolwent uzyskuje umiejętności zawodowe, realizując praktyczny program studiów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod głównie na ćwiczeniach praktycznych i w trakcie trzymiesięcznej praktyki zawodowej.

Absolwent studiów zna w stopniu pogłębionym: zjawiska charakterystyczne dla współczesnej polszczyzny, literaturę i kulturę polską po roku 1989, przemiany twórczości literackiej, teksty i zjawiska literackie cechujące współczesność i stosuje tę wiedzę w praktyce. Potrafi swobodnie operować materiałem literackim i językiem; stosuje strategie językowe, mechanizmy retoryczne i środki komunikacji niewerbalnej adekwatnie do celu i sytuacji komunikacyjnej; potrafi wybrać przydatne w danej sytuacji komunikacyjnej stylistyczne środki językowe i czynić z nich użytek; ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych na poziomie normy wzorcowej i użytkowej oraz skorygować zauważone błędy zgodnie z obowiązującą normą zawodową; jest gotów w stopniu pogłębionym do rozwijania sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim, do w pełni profesjonalnego popularyzowania znajomości języka polskiego i literatury oraz kultury języka i kultury czytelniczej, do inicjowania, organizowania i współorganizowania oraz merytorycznego przygotowywania wydarzeń kulturalnych, do aktywnego, krytycznego i twórczego uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego.

Absolwent studiów kierunku filologia polska, studia drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności dziennikarstwo w mediach cyfrowych i PR jest przygotowany do pracy w zawodzie dziennikarza, w nowoczesnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja) lub w obszarach okołomedialnych (np. w instytucjach i organizacjach medialnych, instytucjach kultury, biurach prasowych firm, urzędów i organizacji publicznych); do profesjonalnego wykorzystania mediów cyfrowych z ich możliwościami aplikacyjno-kreatywnymi w e-dziennikarstwie, komunikacji marketingowej i pracy w public relations.

Absolwent specjalności korektor tekstów i redaktor wydawniczy jest przygotowany do podjęcia pracy w dwóch zawodach: korektora tekstów i redaktora wydawniczego we wszelkiego rodzaju wydawnictwach (naukowych, literackich, branżowych), redakcjach czasopism, portalach informacyjnych lub założyć własną firmę. Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania pod względem edytorskim, merytorycznym i językowym tekstów do publikacji w wydawnictwach książkowych, prasowych i w Internecie; stosuje konwencje edytorskie i normy wydawnicze dotyczące kompozycji książki, opisu bibliograficznego, używanych skrótów; weryfikuje teksty pod względem logicznym; tworzy teksty pisane mające ścisły związek z pracą redaktora; wykonuje prace, których celem jest eliminowanie błędów językowych i typograficznych; weryfikuje poprawność zapisów tekstów pobocznych, posługuje się narzędziami dostępnymi w profesjonalnych programach komputerowych służących do redagowania i składania tekstów; jest przygotowany do prezentowania wyników swojej pracy, samodzielnej organizacji warsztatu pracy, tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów zawodowych na rynku wydawniczym, pozyskiwania zleceń od klientów, w roli zarówno korektora tekstów, jak i redaktora wydawniczego. W trakcie studiów student składa własne portfolio, które zawiera np. teksty oryginalne i opracowane, ofertę świadczonych usług.

Absolwent specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego poparte dużym doświadczeniem praktycznym w ich wykorzystaniu zdobytym podczas realizacji praktyk zawodowych. Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach drugiego stopnia jest realizowany na zajęciach, takich jak: indywidualizacja kształcenia uczniów, komunikacja dydaktyczna, metodyka nauczania literatury i języka polskiego, planowanie, diagnoza i ewaluacja w pracy polonisty, pragmatyka zawodu nauczyciela polonisty z elementami prawa oświatowego, praktyka zawodowa, teksty kultury na lekcjach języka polskiego, TIK w pracy nauczyciela polonisty, warsztat tekstotwórczy ucznia, warsztaty glottodydaktyczne, warsztaty pedagogiczne, warsztaty psychologiczne.

Harmonogram realizacji specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia na pierwszym i drugim stopniu studiów, tzn. absolwent po ukończeniu studiów obu stopni uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego.

Wróć do góry