Studia drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska o profilu praktycznym kończą się nadaniem stopnia magistra inżyniera. Pierwszy semestr studiów umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy inżynierskiej niezbędnej dla każdego inżyniera ochrony środowiska. W trakcie jego trwania realizowane są zajęcia inżynieryjno-techniczne, m.in.: „Grafika inżynierska”,  „Transport masy i ciepła”, czy „Mechanika i wytrzymałość materiałów”. Ponadto, w programie nauczania uwzględniono atrakcyjne zajęcia kierunkowe np.: „Środowiskowe aspekty planowania przestrzennego”, „Gospodarka wodna i melioracje na terenach zurbanizowanych, rolniczych i leśnych”, a także liczne atrakcyjne dla studentów zajęcia terenowe.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter i szeroki zakres problematyki ochrony środowiska w trakcie trzech kolejnych semestrów studenci poznają całe spektrum zagadnień kluczowych dla prawidłowego pełnienia przyszłych ról zawodowych. Dużą uwagę poświęcono zajęciom komputerowym, podczas których studenci pracują na specjalistycznych programach, dedykowanych dla pracowników w sektorze ochrony środowiska. Oprócz tradycyjnych lektoratów wprowadzono kursy  w języku angielskim w celu poszerzenia specjalistycznego słownictwa. Ponadto zrezygnowano z wykładów na części zajęć, zastępując je ćwiczeniami tablicowymi lub ćwiczeniami praktycznymi, umożliwiającymi lepsze dotarcie do studentów o różnym poziomie przygotowania i uzdolnień.

W trakcie drugiego i czwartego semestru będą realizowane praktyki zawodowe o łącznym trzymiesięcznym wymiarze. Każdy student ma zagwarantowane miejsce odbywania praktyki, które może wybrać z udostępnianej przez opiekuna praktyki listy instytucji i zakładów pracy. Katedra Ochrony Środowiska nawiązała współpracę między innymi z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Tarnowskimi Wodociągami, Urzędem Miasta Tarnów, Fundacją Ekologiczną Czysta Wisłoka. Ponadto w ofercie praktyk znajdują się instytucje i firmy z Ciężkowic, Wierzchosławic, Czarnej, Jasła, Rzeszowa, Krakowa, Nowego Sącza oraz Nowego Targu. Na wniosek studenta możliwe jest również nawiązane współpracy z innymi zakładami pracy.

Szeroki zakres tematyczny studiów przygotowuje studenta nie tylko do pracy w istniejących instytucjach państwowych ale także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej nakierowanej na działania wytwórcze i eksperckie w ramach ochrony środowiska. Dlatego wiele zajęć dotyczy praktycznego sporządzania planów, sprawozdań, raportów i ekspertyz.

Nabycie praktycznych umiejętności w ramach dostosowanego planu studiów do realnych wymagań potencjalnych pracodawców umożliwia bezproblemowe podjęcie pracy w zawodzie. Przegląd ofert pracy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wskazuje, że istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie ochrony środowiska. Pracownicy poszukiwani są przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, firmy z zakresu działalności eksperckiej oraz przez instytucje państwowe.

*Obecnie trwa rekrutacja na I stopień studiów. Uruchomienie studiów II stopnia przewidziane jest na wrzesień 2023 roku.

Wróć do góry