Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym podnoszącym umiejętności komputerowego wspomagania w zakresie operacji 2D z wykorzystaniem środowiska AutoCAD. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne dla studentów” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta w semestrze zimowym 2022/2023 skierowana jest do studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich.

Kurs AutoCAD obejmujący 30 godzin, ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardowych możliwości programu AutoCAD do tworzenia i modyfikacji obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL CAD – Moduł S8.

Najlepszym studentom, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin, którego pozytywny wynik potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem ECDL S8.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach wydany przez uczelnię.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line. Rekrutacja odbywa się w terminie: 17/10/2022 – 21/10/2022. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 27 październik 2022 r. godz. 9:00-11:15 s. D05. Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Wróć do góry