Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie została sklasyfikowana na 2. miejscu w tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw w kategorii „Najlepsze Publiczne Uczelnie Zawodowe”. Tym samym uczelnia wraca po kilku latach na podium zestawienia, a nie jest to jedyny powód do radości związany z opublikowanymi dzisiaj wynikami. Uczelnia uzyskała bowiem najwyższe w historii noty w kluczowych dla obecnych i przyszłych studentów kategoriach dotyczących ekonomicznych losów po zakończeniu nauki oraz oferty dydaktycznej. ANS nie miała równych także w zestawieniu badającym tzw. „siłę naukową” w szczególności zaś „rozwój kadry własnej”.

ANS w Tarnowie zajęła w tegorocznej edycji Rankingu 2. miejsce – ex aequo z ANS w Łomży, ustępując jedynie Akademii z Białej Podlaskiej. – Czuję radość i satysfakcję związaną z awansem na podium zestawienia. Publikowany od 2000 roku ranking jest bowiem najpoważniejszym tego typu zestawieniem w Polsce, a co ważniejsze, zgodnie z zamysłem pomysłodawców – adresowany jest do kandydatów na studia, stanowiąc dla nich wskazówkę podczas podejmowania decyzji o wyborze studiów – mówi Rektor ANS w Tarnowie, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, która odebrała dziś w Warszawie okolicznościowy dyplom. – Miło jest być docenianym, szczególnie, że w dwóch ostatnich zestawieniach zajmowaliśmy czwartą pozycję, a awans zawsze cieszy – dodaje.

Tarnowska Uczelnia okazała się bezkonkurencyjna w zestawieniu dotyczącym siły naukowej, uzyskując 100 na 100 punktów w kategorii „rozwój kadry własnej” oraz 91,67 na 100 punktów w kategorii „nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach”. – Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze poprawić wynik, bo ostatnim składnikiem zestawienia dotyczącego tzw. „siły naukowej” jest ocena parametryczna, a przypomnę, że w tym roku, po raz pierwszy w historii zdecydowaliśmy się o przystąpieniu do ewaluacji naukowej – dodaje Prorektor ds. Nauki i Rozwoju ANS w Tarnowie, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni.

Dla przyszłych studentów i absolwentów tarnowskiej Akademii niezwykle istotne są dwie inne kategorie, w których Uczelnia znalazła się na szczycie. Kapituła Rankingu na 98,88 punktów oceniła ofertę dydaktyczną ANS w Tarnowie, a na 97,55 ekonomiczne losy absolwentów na rynku pracy. – To mnie szczególnie cieszy, bo zgodnie z oficjalną metodologią Rankingu jest to „wskaźnik odzwierciedlający pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy” – wyjaśnia Rektor Kołpa.

Dodajmy, że „wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i tzw. zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dziedzinach” (szczegóły poniżej – red.).

Warto podkreślić także bardzo wysoką pozycję tarnowskiej Uczelni w zestawieniu „Prestiż – ocena przez kadrę dydaktyczną”. Tu ANS otrzymała 89,36 na 100 możliwych punktów. Tu chodzi o „liczbę wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta”.

Mam nadzieję, że ten niewątpliwy sukces naszej Uczelni zachęci młodych ludzi do wyboru ANS w Tarnowie na miejsce swoich studiów. Przypomnę zatem, że rekrutacja podstawowa potrwa u nas jeszcze do 22 lipca, dodatkowa odbędzie się w dniach 8 sierpnia – 11 września, a uzupełniająca od 19 do 27 września – dodaje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr Małgorzata Martowicz, prof. Uczelni, która jest jednocześnie Przewodniczącą Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

WSZYSTKO NA TEMAT REKRUTACJI 2022.

Warto dodać, że Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

 • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 43 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;
 • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 19 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
 • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 73 kierunki i grupy kierunków studiów, w którym po raz pierwszy pojawiły się kierunki: ratownictwo medyczne oraz ogrodnictwo.

Metodologia Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych 2022

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2022 uwzględnia wszystkie szkoły wyższe z grupy PUZ (bez tych z uprawnieniami doktorskimi), które miały minimum dwa roczniki absolwentów oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika.

PRESTIŻ – 10%

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie – przeprowadzone w kwietniu i maju 2022 r., metodą CAWI, w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe) – realizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”(10%)

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY – 30%

 • Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik odzwierciedlający pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzanego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania z lat 2015-2019). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dziedzinach. (30%)

SIŁA NAUKOWA – 15%

 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba kadry akademickiej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) zatrudnionej w roku akademickim 2020/2021 w uczelni jako podstawowym miejscu pracy – w odniesieniu do ogólnej liczby kadry akademickiej uczelni. Źródło: POL-on (7%)
 • Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych w latach 2020 i 2021 przez pracowników akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (dr z wagą 1.0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) – w odniesieniu do prof. dr hab. dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on (5%)
 • Ocena parametryczna – suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW (liczona tak samo jak wskaźnik Yi w algorytmie dotacji). Źródło: POL-on (3%)

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY – 25%

 • Dostępność kadry dla studentów (bez premiowania wysokokwalifikowanych) – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni na etacie (dr z wagą 1,4; dr hab. z wagą 1,7 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby studentów (stacjonarnych plus niestacjonarnych). Źródło: POL-on (15%)
 • Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia z wagą 1 oraz prowadzonych kierunków II stopnia z wagą 0,5. Źródło: POL-on (10%)

WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ – 13%

 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych – średnia suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych w latach 2020/2021 w odniesieniu do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową. Źródło: POL-on i ankieta uczelni – dane ze sprawozdania PNT S1 (8%)
 • Studia podyplomowe – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021. Źródło: Ankieta Uczelni (5%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE – 7%

 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Uwaga: uczelnie, które mają wskaźnik umiędzynarodowienia co najmniej 30 procent uzyskają maksymalną liczbę punktów. Źródło: POL-on (5%)

Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on (2%)

Wróć do góry