Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Wnioski (do pobrania poniżej) należy składać do uczelnianego koordynatora programu – mgr. Roberta Wardzały.

Dotychczas zorganizowano cztery edycje programu. Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. Realizacja programu zaczyna się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ministrem obrony narodowej a ministrem edukacji i nauki, realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Dotychczas w ciągu czterech wcześniejszych edycji programu przystąpiło do niego 16 tys. studentów, w tym 267 studentów i studentek reprezentujących Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.


Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. W latach 2017 -2021 przysięgę po takim trybie przygotowania złożyło 9 tys. szeregowych rezerwy. Zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy.

Podczas czterech dotychczasowych edycji kapralami rezerwy po szkoleniu LA zostało 7,5 tys. osób. Wart podkreślenia jest fakt iż, ponad 150 studentów naszej uczelni ukończyło część praktyczną szkolenia.

Od 2020/21 roku akademickiego MON uruchomił pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – jednym z kryteriów naboru w roku ubiegłym było wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych.

Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbywają w wakacje. To łącznie 47 dni szkoleniowych, kończące się egzaminem. W roku pilotażowym oficerami w ten sposób zostanie 46 studentów. Także po module oficerskim specjalnie wytypowani studenci mogli odbyć szkolenie specjalistyczne w NCBC, ZW, jednostkach Wojsk Specjalnych. Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji – limit przyznanych miejsc na rok akademicki 2021/22 wynosi nie więcej niż 250.

Wnioski do pobrania TUTAJ można składać u koordynatora programu, mgr. Roberta Wardzały w terminie do 3 grudnia 2021 roku. Można to robić w poniedziałki (17.00 -18.00), wtorki (08.00 – 09.00) oraz czwartki (08.00 – 12.00) w Budynku E w pokoju 117.

Wróć do góry