Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która weszła właśnie w życie, wprowadziła kilka istotnych zmian w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów. Poniżej zebraliśmy najważniejsze zapisy odnośnie środowiska akademickiego, które znalazły się w Tarczy Antykryzysowej!

  • W czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę w swojej uczelni za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.
  • Ponieważ w okresie zawieszenia działalności uczelni mogą pojawiać się trudności w organizacji pracy komisji stypendialnej, zapomogi są przyznawane przez rektora. Jeżeli w uczelni funkcjonowały komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna, to nadal zachowują one uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora.
  • Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym – zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów.

Wsparcie będzie dłuższe…

W semestrze letnim 2019/2020 roku, w związku z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.

a dokumentów mniej

Do 30 września 2020 r. wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię. Uczelnia może więc wprowadzić dodatkowy sposób i formę składania wniosków o przyznanie stypendiów i zapomóg. Zniesiono też obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. Sytuacja materialna studenta będzie mogła być weryfikowana przez uczelnię na podstawie innych dostępnych dokumentów.

Co dalej z kredytami studenckimi

Ustawa wprowadziła też wsparcie dla absolwentów, którzy podczas studiów otrzymali kredyt studencki i teraz go spłacają. Na wniosek kredytobiorcy bank obligatoryjnie zawiesi spłatę kredytu studenckiego na do 6 miesięcy, bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek oraz dokumentowania sytuacji życiowej przez kredytobiorcę. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu studenckiego składa się w banku, z którym kredytobiorca zawarł umowę. Niezależnie od tej możliwości kredytobiorca może także korzystać ze wszystkich ulg w spłacie kredytu przewidzianych obowiązującymi przepisami, np. zawieszenia kredytu i odsetek na okres do 12 miesięcy z uwagi na trudną sytuacje życiową, zmniejszenie raty kredytu do 20% miesięcznych dochodów.

Na podst. materiałów MNiSW

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś pytania i wątpliwości w sprawie ubiegania się o świadczenia socjalne to możecie skontaktować się z pracownikami Działu Pomocy Materialnej, którzy pracują zdalnie: tel. 014 63 16 565 / 014 63 16 507 / 014 63 16 564 lub e-mail: dpm_stypendia@pwsztar.edu.pl.

Informacje na temat zasad przyznawania świadczeń w PWSZ w Tarnowie dostępne są tutaj: http://pwsztar.edu.pl/jednostki-ogolnouczelniane/dzial-pomocy-materialnej/

Zapoznajcie się również z treścią Zarządzenia nr 31/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie obiegu dokumentów w sprawach studenckich

Wróć do góry